Banner Cooplink en Platform31

Geachte mevrouw ,


Collectieve woonvormen zijn in opkomst. Hoeveel er precies zijn, is onduidelijk. Daarom doen Cooplink, Platform31 en Aedes gezamenlijk onderzoek naar de aantallen collectieve woonvormen in het bezit van woningcorporaties. Ook zijn wij benieuwd naar de omvang ervan en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen u als corporatie en het collectief.

Helpt u ons het aantal collectieve woonvormen in Nederland in kaart te brengen? U kunt de enquête stapsgewijs invullen door het scherm open te laten staan. Graag ontvangen wij uw antwoorden vóór 27 augustus. Mocht deze mail ten onrechte bij u terecht zijn gekomen, wilt u deze dan doorsturen naar de collega die dit wél kan oppakken?

Hartelijk dank voor uw hulp.
Met een vriendelijke groet,

Trevor James
Voorzitter Cooplink
Frank Wassenberg
Senior projectleider Platform31
--- PS ---
Onder collectieve woonvormen verstaan wij projecten waarbij er een bewonersvereniging is én een vorm van collectiviteit in het wonen. Voorbeelden zijn Centraal Wonen-projecten, zelfbeheer door bewonersverenigingen, woongroepen (bijvoorbeeld jongeren/starters, senioren of etnische groepen) en woon- en leefgemeenschappen.
facebook twitter instagram 
MailPoet