Burgercollectieven in brief van SGO aan informateur

Cooplink sloeg de handen ineen met zeven andere koepelorganisaties en ging in gesprek met het SGO (het overleg van secretarissen-generaal). In dat overleg vestigden we gezamenlijk de aandacht op de kracht van bewonerscollectieven en wezen we op het belang van een kabinet dat dat doorziet. Op 12 april stuurden de secretarissen-generaal een brief naar de informateur met hun visie op de komende kabinetsperiode. Cooplink en de overige koepelorganisaties zijn content: de rol van burgercollectieven heeft een plek gekregen in deze visie.

Visie van de secretarissen-generaal
De brief van de secretarissen-generaal begint als volgt. “In deze brief geven wij onze visie op de Rijksdienst en doen wij voorstellen waarmee wij deze gezamenlijk kunnen versterken, zodat we mensen en bedrijven steeds recht kunnen doen in de praktijk van elke dag. Wij hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het informatieproces, met enkele randvoorwaarden en aandachtspunten voor nieuwe oplossingen.” 
Even verder: “Wij staan klaar om te werken aan het herstel van vertrouwen in de overheid, aangezien dat op verschillende plekken is geschonden. Wij staan voor een rechtvaardige overheid, waarin de wetgevende, rechtsprekende en uitvoerende macht samen mensen en bedrijven in staat stellen zich ten volle te ontplooien. Wij werken aan een overheid die vakwerk levert en maatwerk mogelijk maakt in de dienstverlening en handhaving. Dat is een overheid die ruimte geeft aan professionals, lange termijn keuzes durft te maken, dilemma’s transparant deelt en zelfreflectie toont in waar het beter kan en beter moet.”

Burgercollectieven zijn belangrijke schakels
In de uitwerking, in de bijlage, onder ‘Werk aan uitvoering’, schrijven de secretarissen-generaal: “Ons handelen begint en eindigt met de juiste blik op de mensen voor wie wij ons werk doen. We zijn er als Rijksdienst immers om de samenleving te helpen en dus moet dit perspectief in elke fase van ons beleid centraal staan. Een fundamentele rol is hierbij weggelegd voor publieke dienstverleners, omdat zij het snelst zien gebeuren wat beleid in de samenleving teweegbrengt. Ook ervaren zij als eerste in hoeverre beleid gewenst resultaat bereikt. Op het moment dat dit niet zo blijkt te zijn, moeten we ook met elkaar bereid zijn om beleid en/ of regelgeving te heroverwegen. Het vraagt van departementen om samen met medeoverheden en andere publieke dienstverleners zeker te stellen dat mensen de publieke waarden van de overheid in de praktijk daadwerkelijk ervaren. In dit samenspel willen wij in de komende kabinetsperiode langs drie sporen als één overheid optrekken: vanuit onze gezamenlijke ombudsfunctie signalen oppakken uit de samenleving, kwetsbare groepen in de samenleving ondersteunen en samenwerken bij de implementatie van de veranderingen in het fysieke domein. Burgercollectieven zijn daarbij belangrijke schakels.”

De volledige brief van de secretarissen-generaal lees je hier.

Samenwerkende koepelorganisaties
Cooplink sloeg de handen ineen met LSA Bewoners, Nederland Zorgt voor elkaar, Landelijke Vereniging Kleine Kernen, Stichting Lokale Fondsen Nederland, MAEX, Nationale Coöperatieve Raad en Energie Samen.