Burgerinitiatieven in eindrapport van de informateur

Burgerinitiatieven zijn onderwerp van gesprek bij de kabinetsformatie. De gesprekken met het SGO en onze oproep aan de heer Tjeenk Willink hebben vruchten afgeworpen. Op 30 april presenteerde informateur Herman Tjeenk Willink zijn eindrapport over de kabinetsformatie aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. In zijn notitie gaat hij onder meer in op ‘de betekenis van een andere bestuursstijl en meer dualisme in het vertrouwen’.

Erkenning aan burgerinitiatieven
Zo schrijft hij over de relatie burger-overheid (op pagina 7): ‘De burger zal de overheid alleen vertrouwen als die overheid betrouwbaar is en uitgaat van vertrouwen in burgers. Vertrouwen geven is een voorwaarde voor vertrouwen krijgen.’ Verderop vervolgt hij: ‘Erkenning en steun van de overheid aan burgerinitiatieven zijn een blijk van vertrouwen van de overheid in haar burgers. Het sluit aan bij de Nederlandse traditie. Te vaak is een burgerinitiatief nu een ‘hordenloop’.’

Een nieuw sociaal contract
Tjeenk Willink besluit die alinea met: ‘Meer in het algemeen moet duidelijk worden wat de burger van de overheid mag verwachten (aan zorg en zeggenschap) en wat de overheid van de burger (aan inzet en onderlinge verbondenheid); een nieuw sociaal contract en openheid over de wederzijdse verwachtingen.’
Cooplink kijkt uit naar de verdere concretisering. 

Het eindverslag vind je via de site van de Tweede Kamer.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Herman Tjeenk Willink in de Stadhouderskamer, die traditioneel wordt gebruikt om de informateur te ontvangen. (Foto: Tweede Kamer der Staten Generaal)