Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Stimuleringsregeling helpt nieuwe wooninitiatieven bij de financiering van kleinschalige woonvormen met zorg voor ouderen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Door samen te wonen creëren zij gezelligheid en kunnen zij elkaar indien nodig helpen. Veel bewonersinitiatieven en sociale ondernemers zijn hiermee bezig. Toch blijkt het lastig voor deze initiatiefnemers om zulke innovatieve woonvormen van de grond te krijgen. De praktijk wijst uit dat op dit moment banken, pensioenfondsen en investeerders maar beperkt middelen ter beschikking stellen om innovatieve woonvormen voor de doelgroep van ouderen met lagere- en middeninkomens tot stand te brengen, vanwege de risico’s en het beperkte rendement. Met de regeling worden de risico’s afgedekt die niet in de markt worden gedekt. Minister De Jonge van VWS en minister Ollongren van BZK willen dit vlottrekken met de stimuleringsregeling wonen en zorg. 

Stimuleringsregeling

Deze regeling is erop gericht nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening en bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Een subsidie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid van het initiatief getoetst kan worden. Hiermee kunnen in 2019 naar schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd.
  2. Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de planontwikkelfase. Met de regeling wordt mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten.
  3. Borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te krijgen. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting ieder jaar leningen voor zo’n 50 projecten worden geborgd.

Het plafond aan mogelijke borgstellingen loopt de komende jaren op. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen maximaal 164,4 miljoen euro zijn. 

Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, al dan niet in combinatie met elkaar. Hierbij wordt uitgegaan van een minimum van 5 wooneenheden en van een maximum van 40 wooneenheden. De regeling is erop gericht dat de woonzorgarrangementen leiden tot minder zorg en/of ondersteuning, dat de woonzorgvormen leiden tot ontmoeting (sociale cohesie) en dat van uit de initiatieven diensten en zorg in de omgeving goed toegankelijk zijn. De regeling wordt dit voorjaar opengesteld.

Voor Cooplink is deze regeling een forse stap voorwaarts om wooncoöperaties tot realisatie te brengen. Er gelden de volgende voorwaarden:

  • Het initiatief bestaat uit 5 tot 40 woningen,
  • Deze zijn overwegend bestemd voor 55+-ers,
  • Gemeente en grondeigenaar werken mee,
  • Er wordt beoogd zorg te voorkomen en sociale cohesie en ontmoeting te bevorderen,
  • Onderlinge dienstverlening wordt aangeboden,
  • Minimaal 25% wordt onder huurtoeslaggrens verhuurd of onder NHG-grens verkocht.

Dit betekent dat wooncoöperaties die zich richten op ouderen (meer dan de helft bestemd voor 55+) Voor deze regeling in aanmerking kunnen komen. Subsidie voor de initiatieffase, garantie voor een lening voor de ontwikkelfase en de helft van de 30% in te brengen eigen kapitaal behoren tot de mogelijkheden.

Of deze regeling het gewenste effect gaat hebben, hangt niet in de laatste plaats van de banken af. Dat zullen we in de komende periode gaan zien. Het goede van deze regeling is dat deze regering er serieus werk van maakt om kleinschalige woonvormen te ondersteunen. En deze regeling is slechts een stapje verwijderd van een regeling waarmee alle wooncoöperaties bereikt kunnen worden.

Na de verlenging van het experiment met de verkoopregels voor woningcorporaties; de brief van Ollongren van 4 juli met haar plannen voor de wooncoöperatie; de aangenomen motie van Dik-Faber en Ronnes voor een structurele regeling voor de wooncoöperatie, zou een soortgelijke regeling voor alle wooncoöperaties een vanzelfsprekend vervolg zijn. Cooplink is hier groot voorstander van.

 

Download hier de Concept-stimuleringsregeling Wonen en Zorg (versie 1 februari 2019).

Geplaatst op: 04 februari 2019