Vier maatregelen voor de wooncoöperatie

Vier maatregelen voor de wooncoöperatie

In een brief aan de Tweede Kamer zette minister Ollongren (BZK) afgelopen woensdag 4 juli haar plannen uiteen om de oprichting van wooncoöperaties te stimuleren. Zij vindt dat wooncoöperaties van belang zijn voor de volkshuisvesting en wil dat er meer massa gemaakt gaat worden. Ollongren kondigt aan vier maatregelen verder uit te gaan werken.

Experiment verkoopregels

Zij gaat het experiment met de verkoopregels voor woningcorporaties verlengen. Woningcorporaties (toegelaten instellingen) mogen daardoor tot 50% korting geven op de verkoopprijs (marktwaarde) van vastgoed en grond als zij aan een wooncoöperatie verkopen.

Financieringsregeling

Ten tweede gaat Ollongren een financieringsregeling uitwerken die bijdraagt aan het wegnemen van de onduidelijkheden en onzekerheden rondom het financieren van wooncoöperaties. Voor deze regeling heeft het kabinet met de Voorjaarsnota €2,5 mln. beschikbaar gemaakt. In de verkenning wordt zowel naar individuele koop als collectieve koop gekeken. Ook collectieve borging wordt onderzocht.

Begeleiding initiatieven en kennisdeling

Ollongren vindt het belangrijk “dat er nu meer begeleiding komt van concrete initiatieven.” Welke vorm dit moet krijgen ligt nog niet vast. “…de komende periode wil ik met Cooplink verkennen of zij een rol kunnen blijven spelen bij de invulling van de kennisontwikkeling en -deling rondom wooncoöperaties.[…] Aanvullend hierop wil ik onderzoeken hoe het expertteam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rol kan spelen om voor een korte duur te bemiddelen tussen gemeenten, corporatie en wooncoöperatie-initiatieven. Het zou dan onderdeel kunnen uitmaken van het reeds bestaande expertteam dat dient om de woningbouw te versnellen.”

Beheercoöperaties stimuleren

Tot slot is Ollongren met Aedes in gesprek om een menukaart voor zelfbeheer op te stellen (de beheervariant). Zij wil een of meerdere standaardvormen van zelfbeheer opstellen om dit toegankelijker te maken voor huurders.

In het najaar informeert Ollongren de Kamer over de verdere uitwerking van deze voornemens. Zij laat weten dat ook gemeenten met het Rijk recent hebben afgesproken om wooncoöperaties te stimuleren, namelijk in het onlangs afgesloten Interbestuurlijk Programma (IBP).

Minister Ollongren maakt dus serieus werk van de wooncoöperatie: zij wil belemmeringen wegnemen, ondersteuning van bewonersinitiatieven en beheercoöperaties als alternatief voor kopen. In de brief doet de minister voorzichtige stappen voorwaarts. De ongelijke behandeling van huur, koop en de wooncoöperatie blijft wel bestaan. Maar er wordt een opening geboden om de woningmarkt te verrijken met dit mooie concept. Initiatieven doen er verstandig aan samen op te trekken om de mogelijkheden verder te vergroten!

Download de Kamerbrief over de oprichting van wooncoöperaties hier.

Geplaatst op: 06 juli 2018