Coöperatieve Vereniging Noorderzon U.A.

Amsterdam

Noorderzon (2004) is een coöperatieve vereniging van 50-plussers. Gezamenlijk wonen met gelijkgestemden is hun droom (ca 25 eenheden). Samen zorgen ze voor gemeenschappelijke voorzieningen en activiteiten, zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Realisatie in:
2011

Aantal eenheden:
20-30

Type collectief:
Koop&Huur

Kernwaarden:
De Coöperatieve Vereniging Noorderzon bestaat uit 50-plussers, die weliswaar zelfstandig willen blijven wonen, doch kiezen voor een zekere vorm van gemeenschappelijkheid. Dat kan tot uiting komen in gemeenschappelijke activiteiten c.q. voorzieningen, activiteiten gericht op de ons omringende buurt en de aanwezigheid van zorggerelateerde voorzieningen in of in de nabijheid van ons complex. Dergelijke activiteiten en voorzieningen dragen ertoe bij dat we langer zelfstandig kunnen blijven wonen, hetgeen geheel in overeenstemming is met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen. Voor Noorderzon, opgericht in 2004 en voor het overgrote deel bestaande uit Amsterdammers die wonen binnen de Ring A10, staat gezamenlijk wonen met gelijkgestemden voorop. Daarnaast willen wij middels onze activiteiten en ruimtes iets betekenen voor de buurt om ons heen en hechten wij belang aan zorggerelateerde functies als huisarts, wijkverpleging en fysiotherapie in onze onmiddellijke omgeving. Een belangrijk aspect van onze plannen betreft de betaalbaarheid van het wonen. De leden geven gezien leeftijd en inkomenspositie de voorkeur aan huur boven koop (combinatie van sociale huur en vrije sector) en zoeken daartoe samenwerking met een woningcorporatie of andere marktpartij. Voor ons geldt als criterium dat de kosten van het wonen in redelijke verhouding staan tot het inkomen van de leden. Noorderzon bestaat momenteel uit 25 leden en en wil doorgroeien tot maximaal 30 à 35. De leeftijdsopbouw is als volgt: 20% is jonger dan 60 jaar, 60% is tussen de 60 en 70 jaar en 20% is ouder dan 70 jaar. Wat betreft de uitbreiding zal het beleid gericht zijn op aanvulling in de leeftijdscategorie tot 60 jaar. De woongroep telt 12 alleenstaanden en 4 tweepersoonshuishoudens. De meeste leden hebben een bovengemiddelde opleiding genoten en werkten of werken nog bij de overheid, in het onderwijs, in de gezondheidszorg of in de sociaal-maatschappelijke sector. Zelfstandig, maar ook gemeenschappelijk Noorderzonners willen zelfstandig kunnen (blijven) wonen, maar wel op elkaar betrokken zijn. Saamhorigheid, van elkaar op aan kunnen en ontmoeting zijn daarbij de sleutelwoorden. In de praktijk zou zich dat moeten vertalen in zelfstandige woningen in combinatie met een gemeenschappelijke ruimte en gemeenschappelijke activiteiten. Buurtgericht Een aantal leden van de groep is beroepsmatig niet langer actief, maar dat betekent niet dat zij hun kennis en ervaring niet meer kunnen en willen inzetten. We willen proactief bezig zijn, zowel ten aanzien van de groep als van de buurt. Bij dat laatste kan gedacht worden aan initiatieven op het gebied van leefbaarheid en buurtbeheer en het middels de gemeenschappelijke ruimte bieden van gelegenheid tot ontmoeting en tot het houden van bijeenkomsten, exposities en (huiskamer)voorstellingen. Binnen de woongroep is voldoende kennis en animo voorhanden om dit soort activiteiten te organiseren. Zorg dicht bij huis De leeftijd van de leden in aanmerking genomen wordt de zorg voor de groep steeds belangrijker. Geheel in lijn met de huidige politiek-maatschappelijke opvattingen willen wij graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is de aanwezigheid in de nabije omgeving van zorgvoorzieningen, als huisarts, wijkverpleging en fysiotherapie. Afhankelijk van de locatie van ons toekomstige woongebouw en de aldaar reeds aanwezige voorzieningen, willen wij graag dat de opdrachtgever de mogelijkheden onderzoekt van vestiging van bovengenoemde functies in of in de buurt van ons complex. Wooncoöperatie Noorderzon kan worden beschouwd als een wooncoöperatie avant la lettre, want al in 2011 richtte de toenmalige woongroep een coöperatieve vereniging op, de in haar ogen meest geschikte rechtsvorm voor het realiseren van haar doelstellingen. Meer lezen: www.cv-noorderzon.nl

Gedeelde voorzieningen:
Gezamenlijke zorginkoop en aankoop consumptiegoederen, zoals abonnementen, domotica en auto’s (deeleconomie).

Website:
http://www.cv-noorderzon.nl

Meer info in de Wiki pagina