Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

Cooplink gaat door als vereniging

Cooplink gaat door als vereniging

In de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink op 16 februari zijn de ruim 25 aanwezige Cooplinkdeelnemers akkoord gegaan met het concept Toekomstplan voor Cooplink. Een team is nu aan de slag om van Cooplink een blijvende vereniging te maken.

Toekomstplan akkoord

Het concept Toekomstplan werd opgesteld door de initiatiefnemers van Cooplink in overleg met de toekomstwerkgroep die na de vorige netwerkbijeenkomst (op 16 juni 2018) van start is gegaan. Het Toekomstplan is het afgelopen jaar naar een aantal subsidieverstrekkers gestuurd in het kader van fondsenwerving. Het plan staat ook aan de basis van een werkplan voor 2019 dat momenteel verder wordt uitgewerkt.

Deelnemers willen bijdragen

Alle deelnemers aan de netwerkbijeenkomst in februari zeiden toe op een bepaalde manier een bijdrage te willen leveren aan de voortzetting van Cooplink. Om de samenwerking te vergemakkelijken, gaat Cooplink werken met software die online samenwerking ondersteunt.

Team Cooplink

Sinds maart jl. is een team vanuit de deelnemende wooncoöperaties en de WBVG, Woonbond, !Woon en VGW aan de slag met het uitwerken van de governance structuur van Cooplink als vereniging, het werkplan voor 2019, relatiebeheer en administratie, verdere fondsenwerving en het uitkiezen van een (online) projectmanagement tool.

Online samenwerking

Cooplink wil online software voor samenwerking (ook wel ‘online projectmanagement platforms’ of ‘collaborative software’  genoemd) gebruiken om samenwerking, kennisontsluiting en besluitvorming te vergemakkelijken. Daarmee wordt het voor de tientallen wooncoöperaties (in oprichting) die in het land actief zijn, werkbaar om mee te doen met Cooplink of een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld via een app die gezamenlijke besluitvorming binnen een gemeenschap faciliteert. Cooplink wil goed toegerust en eigentijds aan de slag. Momenteel is een werkgroep bezig om de beste tool uit te kiezen.

Meedoen?

Ben je met je wooncoöperatie-initiatief deelnemer aan Cooplink? En heb je zin om een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van Cooplink? Stuur dan een mailtje naar Cooplink via het contactformulier.

Verslag 16 februari 2019

Het verslag van de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink staat nu online in de Cooplink Wiki.

 

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay

 

Bezoek de GemeenschappelijkWonenDag op 18 mei 2019

Voor het elfde jaar achter elkaar openen vele woongemeenschappen in Nederland, België, Frankrijk en Italië op de derde zaterdag in mei hun deuren voor iedereen die meer over gemeenschappelijk wonen te weten wil komen. Of meer over de specifieke woongemeenschap die zij bezoeken.

Lees verder over de GemeenschappelijkWonenDag, op www.gemeenschappelijkwonendag.nl

 

Bestuursverklaring voor beheercoöperaties

Bestuursverklaring voor beheercoöperaties

Beheercoöperaties beheren en verhuren woonruimte die in bezit is bij woningcorporaties.

Bij de toewijzing van deze woonruimten moet de beheercoöperatie zich houden aan de wetgeving voor woningcorporaties. Deze betreft onder andere de inkomensgrens voor sociale huur (Art. 16 BTIV) en het passend toewijzen (Art. 54 BTIV). Dat betekent dat nieuwe bewoners inkomensverklaringen moeten overleggen en dat het bestuur van de beheercoöperatie een verklaring aan de woningcorporatie dient af te geven over de volledigheid van het aantal verhuringen.

Omdat niet alle accountants de model-bestuursverklaring van Aedes voor intermediaire verhuur hiervoor accepteerden, heeft de Autoriteit Woningcorporaties nu een modelverklaring gepubliceerd met een aanvulling, specifiek voor beheercoöperaties. Daarmee is de verantwoording over de verhuringen binnen een beheercoöperatie een sluitend systeem geworden en hoeft deze geen discussie meer op te leveren tussen beheercoöperatie / woningcorporatie / accountant.

Met deze modelverklaring is weer een nieuw stapje gezet in het vergroten van de kansen voor de wooncoöperatie.

Kom ook naar de vierde netwerkbijeenkomst Cooplink

Kom ook naar de vierde netwerkbijeenkomst Cooplink

Wooncoöperaties en initiatieven daartoe zijn uitgenodigd op zaterdagmiddag 16 februari in Utrecht voor de vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink. Actuele ontwikkelingen omtrent de wooncoöperatie en de rol en toekomst van Cooplink staan centraal.  De bijeenkomst vindt plaats in buurthuis Rosa, Malakkastraat 6, 3531 HM Utrecht. Meld je aan en kom ook!

 

In het eerste deel van het programma deze middag zullen we een aantal belangrijke actualiteiten voor de wooncoöperatieve zaak met jullie delen en staat het toekomstplan van Cooplink centraal. In het tweede deel leggen we een structuur voor Cooplink voor en willen we geheel volgens de coöperatieve gedachte met elkaar aan de slag om de volgende stappen met elkaar in te vullen en kennis te delen.

 

Programma:

13:30 – 14:00 Inloop met lunch (soep en brood)

14.00 – 14:30 Actualiteiten van belang voor wooncoöperaties

Een update over de vele ontwikkelingen die van belang zijn voor wooncoöperaties (in oprichting). Zoals op het gebied van huurtoeslag voor bewoners van wooncoöperaties, financiering en fiscale kwesties m.b.t. wooncoöperaties en de plannen van het ministerie van BZK voor wooncoöperaties.

14:30 – 15:00 Presentatie Toekomstwerkplan Cooplink

In onze vorige netwerkbijeenkomst hebben we met elkaar uitgesproken veel meerwaarde te zien in Cooplink als zelfstandig platform voor het realiseren van (initiatieven voor) wooncoöperaties. De toekomstwerkgroep is het afgelopen half jaar hiermee aan de slag gegaan en we zullen het resultaat aan jullie presenteren en toelichten.

15:00 – 15.30 Koffiepauze

15:30 – 16:00 Schets van verenigingsstructuur

Om dit kennisplatform zelfstandig te kunnen laten functioneren is een structuur nodig. De toekomstwerkgroep heeft daarom een verenigingsstructuur geschetst en legt deze aan jullie voor. Hierbij zullen we jullie ook uitnodigen om mee te denken/doen over/aan de vervolgstappen (zoals vormen van een bestuur, statuten en verdere organisatorische aspecten).

16.00 – 16:30 Eerste schets van het Cooplink werkplan 2019

16:30 – 17:00 Open podium voor initiatieven

17.00 – 18.00 Sluiting en aansluitend een borreltje

 

In principe is deze bijeenkomst voor initiatieven die zich op website van Cooplink als deelnemer hebben aangemeld, maar initiatieven die overwegen zich aan te sluiten zijn ook welkom. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot uiterlijk vrijdag 15 februari 17:00 uur via een aanmeldformulier en meld a.j.b. met hoeveel personen jullie komen en of je/jullie mee-eten met de lunch (= gratis).

 

Klik hier voor het aanmeldformulier voor 16 februari.

Graag tot dan.

 

Foto: De Toekomst (Nijmegen). cea+ (CC BY 2.0)

Fiscale kaders voor de wooncoöperatie

Fiscale kaders voor de wooncoöperatie

Een verkenning op basis van regelgeving en jurisprudentie, gepubliceerd door Platform31

Een wooncoöperatie is initiatief van mensen die meer zeggenschap willen over hun huurwoningen, maar ook een kleine sociale onderneming. Dit betekent dat het te maken krijgt met zaken als een businesscase, financiering en belastingen. Ook de individuele bewoner heeft als lid van de vereniging een bepaalde fiscale positie. En dat is best ingewikkeld, want de wooncoöperatie is nog een relatief nieuw concept waarvoor geen kant en klaar pakket klaar ligt.In deze notitie verkennen de adviseurs van VERDER Fiscaal Specialisten & Accountants de voornaamste belastingen die van toepassing kunnen zijn op bewonerscollectieven die woningen beheren en/of exploiteren zonder winstoogmerk. Hieruit blijkt dat de wooncoöperatie wat betreft haar fiscale positie in een grijs gebied zit, met name als het gaat over de mate van ondernemerschap en rol van de leden-bewoners. Het hangt sterk van de precieze vorm, statuten en inrichting van de organisatie af welke regels gelden.Initiatieven zijn aan de hand van deze notitie in staat om de voor hen relevante vragen te stellen aan de Belastingdienst en/of hun belastingadviseur. Zij krijgen zicht op de fiscale gevolgen van de juridische vormgeving en inrichting van hun initiatief. Bij deze vormgeving en inrichting is een veelheid aan keuzes mogelijk. Elke keuze is daarbij van potentieel strategisch en financieel belang. Ook fiscaal heeft dit impact. In deze notitie belichten wij de voornaamste fiscale aandachtsgebieden die binnen bewonerscollectieven een rol spelen.

Lees deze notitie
Meer literatuur over de Wooncoöperatie in de Wiki
Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Stimuleringsregeling helpt nieuwe wooninitiatieven bij de financiering van kleinschalige woonvormen met zorg voor ouderen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Door samen te wonen creëren zij gezelligheid en kunnen zij elkaar indien nodig helpen. Veel bewonersinitiatieven en sociale ondernemers zijn hiermee bezig. Toch blijkt het lastig voor deze initiatiefnemers om zulke innovatieve woonvormen van de grond te krijgen. De praktijk wijst uit dat op dit moment banken, pensioenfondsen en investeerders maar beperkt middelen ter beschikking stellen om innovatieve woonvormen voor de doelgroep van ouderen met lagere- en middeninkomens tot stand te brengen, vanwege de risico’s en het beperkte rendement. Met de regeling worden de risico’s afgedekt die niet in de markt worden gedekt. Minister De Jonge van VWS en minister Ollongren van BZK willen dit vlottrekken met de stimuleringsregeling wonen en zorg. 

Stimuleringsregeling

Deze regeling is erop gericht nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening en bestaat uit drie onderdelen: 

 1. Een subsidie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid van het initiatief getoetst kan worden. Hiermee kunnen in 2019 naar schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd.
 2. Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de planontwikkelfase. Met de regeling wordt mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten.
 3. Borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te krijgen. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting ieder jaar leningen voor zo’n 50 projecten worden geborgd.

Het plafond aan mogelijke borgstellingen loopt de komende jaren op. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen maximaal 164,4 miljoen euro zijn. 

Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, al dan niet in combinatie met elkaar. Hierbij wordt uitgegaan van een minimum van 5 wooneenheden en van een maximum van 40 wooneenheden. De regeling is erop gericht dat de woonzorgarrangementen leiden tot minder zorg en/of ondersteuning, dat de woonzorgvormen leiden tot ontmoeting (sociale cohesie) en dat van uit de initiatieven diensten en zorg in de omgeving goed toegankelijk zijn. De regeling wordt dit voorjaar opengesteld.

Voor Cooplink is deze regeling een forse stap voorwaarts om wooncoöperaties tot realisatie te brengen. Er gelden de volgende voorwaarden:

 • Het initiatief bestaat uit 5 tot 40 woningen,
 • Deze zijn overwegend bestemd voor 55+-ers,
 • Gemeente en grondeigenaar werken mee,
 • Er wordt beoogd zorg te voorkomen en sociale cohesie en ontmoeting te bevorderen,
 • Onderlinge dienstverlening wordt aangeboden,
 • Minimaal 25% wordt onder huurtoeslaggrens verhuurd of onder NHG-grens verkocht.

Dit betekent dat wooncoöperaties die zich richten op ouderen (meer dan de helft bestemd voor 55+) Voor deze regeling in aanmerking kunnen komen. Subsidie voor de initiatieffase, garantie voor een lening voor de ontwikkelfase en de helft van de 30% in te brengen eigen kapitaal behoren tot de mogelijkheden.

Of deze regeling het gewenste effect gaat hebben, hangt niet in de laatste plaats van de banken af. Dat zullen we in de komende periode gaan zien. Het goede van deze regeling is dat deze regering er serieus werk van maakt om kleinschalige woonvormen te ondersteunen. En deze regeling is slechts een stapje verwijderd van een regeling waarmee alle wooncoöperaties bereikt kunnen worden.

Na de verlenging van het experiment met de verkoopregels voor woningcorporaties; de brief van Ollongren van 4 juli met haar plannen voor de wooncoöperatie; de aangenomen motie van Dik-Faber en Ronnes voor een structurele regeling voor de wooncoöperatie, zou een soortgelijke regeling voor alle wooncoöperaties een vanzelfsprekend vervolg zijn. Cooplink is hier groot voorstander van.

 

Download hier de Concept-stimuleringsregeling Wonen en Zorg (versie 1 februari 2019).

Woongroependag 2018

Woongroependag 2018

De Woongroependag van 2018 is op zaterdag 15 september bij CW Lismortel in Eindhoven

Het thema van de Woongroependag 2018 is ‘Verwachtingen’.

Wat hoop jij te vinden in je huidige of toekomstige woongemeenschap? Wat verwacht je van de onderlinge relaties?

Ga op deze dag, samen met anderen na of je huidige woongemeenschap je geeft wat je echt wilt. Misschien is er een ‘match’, misschien is die er ten dele of wellicht helemaal niet. In dat laatste geval ligt een nieuwe woongemeenschap zoeken wellicht voor de hand. Maar misschien willen de (meeste) anderen binnen je woongemeenschap het ook anders dan het nu gaat: hoe bereik je dat andere dan, samen. Durven we het met elkaar anders te doen?

Steekwoorden

 • lief en leed delen
 • buren, familie, vrienden of collega’s
 • persoonlijke ontwikkeling
 • elkaar meetrekken of vrijblijvend
 • doelen nastreven, projecten aanpakken
 • voorbeeld zijn

Voor tijden, programma en opgave zie www.woongroependag.nl

Toekomstwerkgroep Cooplink aan de slag

Toekomstwerkgroep Cooplink aan de slag

De Cooplink netwerkbijeenkomst van zaterdag 16 juni heeft geresulteerd in een werkgroep van Cooplinkdeelnemers die mee gaan denken over de toekomstige organisatiestructuur van Cooplink. Die werkgroep gaat dinsdag 17 juli van start. Cooplinkdeelnemers die aan willen schuiven, zijn welkom.

Tijdens de netwerkbijeenkomst vertelden vier initiatieven van wooncoöperaties die nieuwbouw willen realiseren hoe zij dat doen en wat hun uitdagingen zijn. Cooplink schetste wat dit kabinet wil met de wooncoöperatie, wie daar in het veld aan meedoen en wat de recente inzet is geweest van Cooplink.

De rest van de middag stond ter discussie hoe de toekomst van Cooplink er uit moet gaan zien. Wat verwachten de deelnemers van Cooplink? Welke taken zou Cooplink in de nabije toekomst moeten hebben? En welke organisatievorm past daar bij?

Uit de discussie volgden onder andere dat een toekomstig Cooplink een netwerkfunctie heeft, aan deskundigheidsbevordering doet en een belangenbehartigende rol kan spelen. Er is ook behoefte aan ondersteuning of begeleiding van (individuele) initiatieven.

Welkom in Utrecht

Een aantal Cooplinkdeelnemers gaf aan mee te willen denken over de organisatiestructuur van Cooplink. Zij gaan daar de komende maanden mee aan de slag, samen met de kerngroep die tot nu toe Cooplink gerund heeft. Deze ‘toekomstwerkgroep’ komt maandag 17 juli om 14:30 voor het eerst bijeen in Utrecht. Neem je deel aan Cooplink en wil je meedenken ? Stuur ons dan een mailtje via de contactpagina.

Cooplink is vooralsnog een netwerkorganisatie opgezet door de Woonbond, !Woon en de WBVG om initiatieven de gelegenheid te geven zich te verbinden en om een organisatie te worden van, voor en door initiatieven van wooncoöperaties. Van begin af aan is de bedoeling geweest om van Cooplink een zelfstandige organisatie te maken die los staat van de genoemde organisaties. Zij hebben afgesproken dat zij Cooplink t/m 2018 faciliteren. Ook de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) steunt het initiatief.

Lees het hele verslag van de Cooplink netwerkbijeenkomst op zaterdag 16 juni 2018 hier.

Vier maatregelen voor de wooncoöperatie

Vier maatregelen voor de wooncoöperatie

In een brief aan de Tweede Kamer zette minister Ollongren (BZK) afgelopen woensdag 4 juli haar plannen uiteen om de oprichting van wooncoöperaties te stimuleren. Zij vindt dat wooncoöperaties van belang zijn voor de volkshuisvesting en wil dat er meer massa gemaakt gaat worden. Ollongren kondigt aan vier maatregelen verder uit te gaan werken.

Experiment verkoopregels

Zij gaat het experiment met de verkoopregels voor woningcorporaties verlengen. Woningcorporaties (toegelaten instellingen) mogen daardoor tot 50% korting geven op de verkoopprijs (marktwaarde) van vastgoed en grond als zij aan een wooncoöperatie verkopen.

Financieringsregeling

Ten tweede gaat Ollongren een financieringsregeling uitwerken die bijdraagt aan het wegnemen van de onduidelijkheden en onzekerheden rondom het financieren van wooncoöperaties. Voor deze regeling heeft het kabinet met de Voorjaarsnota €2,5 mln. beschikbaar gemaakt. In de verkenning wordt zowel naar individuele koop als collectieve koop gekeken. Ook collectieve borging wordt onderzocht.

Begeleiding initiatieven en kennisdeling

Ollongren vindt het belangrijk “dat er nu meer begeleiding komt van concrete initiatieven.” Welke vorm dit moet krijgen ligt nog niet vast. “…de komende periode wil ik met Cooplink verkennen of zij een rol kunnen blijven spelen bij de invulling van de kennisontwikkeling en -deling rondom wooncoöperaties.[…] Aanvullend hierop wil ik onderzoeken hoe het expertteam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rol kan spelen om voor een korte duur te bemiddelen tussen gemeenten, corporatie en wooncoöperatie-initiatieven. Het zou dan onderdeel kunnen uitmaken van het reeds bestaande expertteam dat dient om de woningbouw te versnellen.”

Beheercoöperaties stimuleren

Tot slot is Ollongren met Aedes in gesprek om een menukaart voor zelfbeheer op te stellen (de beheervariant). Zij wil een of meerdere standaardvormen van zelfbeheer opstellen om dit toegankelijker te maken voor huurders.

In het najaar informeert Ollongren de Kamer over de verdere uitwerking van deze voornemens. Zij laat weten dat ook gemeenten met het Rijk recent hebben afgesproken om wooncoöperaties te stimuleren, namelijk in het onlangs afgesloten Interbestuurlijk Programma (IBP).

Minister Ollongren maakt dus serieus werk van de wooncoöperatie: zij wil belemmeringen wegnemen, ondersteuning van bewonersinitiatieven en beheercoöperaties als alternatief voor kopen. In de brief doet de minister voorzichtige stappen voorwaarts. De ongelijke behandeling van huur, koop en de wooncoöperatie blijft wel bestaan. Maar er wordt een opening geboden om de woningmarkt te verrijken met dit mooie concept. Initiatieven doen er verstandig aan samen op te trekken om de mogelijkheden verder te vergroten!

Download de Kamerbrief over de oprichting van wooncoöperaties hier.

Minister Ollongren gaat initiatieven financieel ondersteunen

Minister Ollongren gaat initiatieven financieel ondersteunen

Op het congres De wooncoöperatie, die komt er wél! op 28 mei kondigde BZK-minister Ollongren een aantal regelingen aan die de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties moeten stimuleren. Zij gaat het experiment met de verkoopregels verlengen en onderzoeken hoe zij initiatieven financieel kan ondersteunen. Ook staat zij achter het idee van een landelijk expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties, ‘anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’.

In het regeerakkoord maakte deze regering al duidelijk zich te willen inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Tijdens het tweede landelijke congres dat Platform31 organiseerde samen met de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), maakte de minister bekend hoe zij dat wil gaan doen.

Experiment verkoopregels

In juni 2016, op het eerste landelijke congres over de wooncoöperatie, kondigde voormalig BZK-minister Blok aan de verkoopregels voor woningcorporaties te versoepelen zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor initiatieven van wooncoöperaties.

Normaliter vallen wooncoöperaties onder het regime voor verkopen aan derden, zoals beleggers en particuliere verhuurders. Maar in het kader van het experiment kunnen bij de verkoop aan een wooncoöperatie de verkoopregels van natuurlijke personen voor eigen bewoning worden toegepast. Blok werkte dit experiment uit in een beleidsregel die geldt tot 1 januari 2019. Ollongren gaat het experiment nu verlengen voor ‘zo lang als nodig is om nog een aantal initiatieven succesvol van de grond te krijgen.’ Met als doel om het daarna ruimer te kunnen toepassen. De financiële ondersteuning voor initiatieven gaat zij uitwerken in een regeling. Nog onduidelijk is wanneer dat zal zijn.

Belang van een aanjaag/expertisecentrum

In hun visie op de toekomst benadrukten zowel Adri Duivesteijn als Maarten van Poelgeest (procesbegeleider actieteams wooncoöperatie) het belang van een expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties. ‘Om de wooncoöperatie nu massa te geven is het noodzakelijk dat er een aanjaagcentrum komt, een flinke groep mensen die ermee bezig is dat wooncoöperaties gerealiseerd gaan worden’, zei Van Poelgeest. ‘Zorg dat initiatiefnemers in de praktijk beter geholpen worden.’ Van Poelgeest ziet zo’n centrum als de kern van een beweging die uiteindelijk zichzelf moet gaan financieren en ook als belangenbehartiger van wooncoöperaties kan optreden.

Duivesteijn verwees naar Berlijn en Zweden waar wooncoöperatie instituten zijn die allerlei standaardcontracten hebben ontwikkeld op het gebied van onder andere financiering en beheer. Op verzoek van de dagvoorzitter van het congres gaf minister Ollongren aan een landelijk expertise- of kenniscentrum een goed idee te vinden. ‘Anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’, zei zij.

We moeten af van focus op ‘marktconform’

Duivesteijns en Van Poelgeest’ tweede advies aan de rijksoverheid was dat de overname van bezit door wooncoöperaties mogelijk moet worden tegen een sociaal-maatschappelijk tarief. ‘Als wooncoöperaties bezit overnemen moeten we af van het idee dat dat op marktconforme wijze moet. Het Rijk moet woningcorporaties en gemeenten de zegen geven dat het voor een sociaal-maatschappelijke prijs mag’, zei Van Poelgeest. Met de verlenging van het experiment met de verkoopregels komt Ollongren hier deels aan tegemoet.

Feestelijke lancering van de Roggeveenstraat

Tineke Lupi van Platfom31 lanceerde tijdens het congres ook een nieuw (online) magazine over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wooncoöperaties dat beschikbaar is via www.platform31.nl/magazinewooncooperatie.

Daarnaast was er nog een feestelijke lancering. De Autoriteit woningcorporaties ‘moet nog wel één stempeltje zetten op één formulier’ maar toch werd de Roggeveenstraat officieel gelanceerd als wooncoöperatie. Initiatiefnemers en bestuursleden Hanno van Mechelen, Jan van der Zwan en André van Soelen en de Haagse wethouder wonen Joris Wijsmuller werden gehuldigd en bedankt voor hun inspirerende voorbeeld. Op hun beurt dankten zij woningcorporatie Haag Wonen en Platform 31.

Hun gouden tips voor andere initiatiefnemers van wooncoöperaties: ‘Blijf er in geloven ook als je de neiging hebt het bijltje erbij neer te gooien. Gebruik je verbeelding’ (Jan). ‘Zie de andere partijen niet als tegenstanders want je hebt uiteindelijk geen tegengestelde belangen; iedereen wil een fijne stad’ (Hanno). ‘Toen Hanno tegen me zei “Dré, we gaan de straat kopen” dacht ik “Wat een lijpkees is dat”. Maar dingen zijn mogelijk. Als je daarin gelooft, ook met je buren, dan krijg je kracht’ (André). ‘Aan woningcorporaties heb ik de tip: wooncoöperaties zijn geen bedreiging maar een verrijking’ (Joris).

Platform31 maakt een verslag van de conferentie op 28 mei. Dat verslag komt in juni beschikbaar.

Foto: De moestuin van de Roggeveenstraat, waar alles begonnen is.