Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

Goed nieuws voor wooncoöperaties in Groningen

Goed nieuws voor wooncoöperaties in Groningen


Op 24 juni stelde de gemeenteraad van Groningen de gemeentelijke woonvisie vast.
Die woonvisie stelt dat eigenaarschap en zeggenschap zwaarwegende thema’s zijn. Ook verbondenheid van bewoners met hun leefomgeving is belangrijk. In lijn daarmee ondersteunt de woonvisie nieuwe vormen van projectontwikkeling én de vorming van wooncoöperaties. “Deze alternatieve vormen van ontwikkeling kunnen zorgen voor een duurzame toevoeging van betaalbare woningen en een grotere diversiteit in woningtypologie. Bewoners veranderen zo van consument tot producent van hun woning en woonomgeving.”

 

Groningen stelt een gemeentelijk woonregister in waarin bewoners/groepen hun initiatief kunnen inschrijven. Ook heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee Groningen kan rekenen op een informatiecampagne over coöperatieve woonvormen én een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente waar geïnteresseerden, wooncoöperaties, CPO’s en het ambtelijk apparaat terecht kunnen voor expertise en ondersteuning.

Pilot wooncoöperaties van start!

Pilot wooncoöperaties van start!

Het pilotprogramma wooncoöperaties van Platform31 gaat van start! Platform31 heeft tien initiatieven geselecteerd van groepen bewoners die een wooncoöperatie willen oprichten. Zij kunnen rekenen op actieve ondersteuning, onderlinge kennisuitwisseling én een procesbegeleider.  Lees hier om welke initiatieven het gaat.

Burgerinitiatieven ontbreken in NOVI (Nationale Omgevingsvisie)

Burgerinitiatieven ontbreken in NOVI (Nationale Omgevingsvisie)

Op 23 april j.l. stuurde Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken, een brief aan de Tweede Kamer. In de brief vertelt zij meer over ‘Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)’.

 

Een kopgroep van burgerinitiatieven in de woningmarkt, waaronder Cooplink, heeft naar aanleiding daarvan op 17 mei een brief ingediend bij de Tweede Kamer. De ondertekenaars van die brief wijzen op het ontbreken van ‘burgerinitiatieven in de woningbouw’ in de ontwerp-NOVI. Ze vragen om burgerinitiatieven een cruciaal onderdeel te laten zijn van de Regionale Investeringsagenda’s en wijzen op de maatschappelijke en economische meerwaarde ervan. Bovendien vragen de ondertekenaars om de inzet van de Tweede Kamer om deze kopgroep aan de belangrijke regionale tafels te krijgen.

 

De Tweede Kamer heeft alle opmerkingen over de ontwerp-NOVI op schrift verzameld. Zo stellen D66, Groenlinks, ChristenUnie, SP en de CDA kritische vragen aan de minister over de positie van wooncoöperaties in de NOVI. Een verslag van alle verzamelde vragen en opmerkingen is op 20 mei ingebracht als kamerstuk.

2e Kamer stelt vragen over positie wooncoöperaties

2e Kamer stelt vragen over positie wooncoöperaties

Op 30 april stelde Henk Nijboer (lid van de Tweede Kamer namens de PvdA) schriftelijk vragen over de positie van wooncoöperaties in Nederland. Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal zijn vragen beantwoorden. Zij heeft daarvoor meer tijd nodig dan de gestelde drie weken, schreef zij op 18 mei aan de Kamer. De Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk. We houden je op de hoogte.

Cooplink bestaat formeel!

Cooplink bestaat formeel!

Het is een feit: de Vereniging Cooplink bestaat officieel. Het bestuur heeft de statuten digitaal ondertekend en die statuten zijn vervolgens op dinsdag 2 juni bekrachtigd door de notaris. Cooplink is meteen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en zo is de oprichting van Cooplink rond. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Hoe we dat doen, daar vertellen we later meer over.

Amsterdam steunt wooncoöperaties met fonds van 50 mln

Amsterdam steunt wooncoöperaties met fonds van 50 mln

Amsterdam geeft huurders ruim baan om verenigd in een wooncoöperatie zélf hun huis te bouwen en beheren. Daarvoor geeft ze nieuwbouwkavels vrij en is er een leenfonds van 50 miljoen euro.

 

De gemeente Amsterdam heeft in het Actieplan Wooncoöperaties de ambitie opgenomen om in twee jaar 15 initiatieven te starten en in 2025 7.000 woningen in wooncoöperaties ontwikkeld of gerealiseerd te hebben. Daarmee zet de gemeente fors in op een in Nederland relatief nog onbekende vorm van collectief wonen in zelforganisatie.

Lees hier het artikel: Huurder kan beter zelf bouwen en beheren

 

Basiscursus ‘Hoe zet je een wooncoöperatie op’!

Basiscursus ‘Hoe zet je een wooncoöperatie op’!

Woon je in metropoolregio Amsterdam en wil je ontdekken of een wooncoöperatie ook iets voor jou is? Bijvoorbeeld omdat je:

  • Betaalbare woningen en gemeenschappelijke ruimtes wil realiseren in je eigen buurt;
  • Samen met je buren meer zeggenschap wil hebben over je sociale huurwoningen of de woningen wil overnemen van de corporatie?

Stichting !WOON organiseert dit jaar nog 5 keer een basiscursus ‘Hoe zet je een wooncoöperatie op’! Interesse? Schrijf je snel in!

Let op: De eerstvolgende cursussen worden online aangeboden en het aantal deelnemers is beperkter dan gewoonlijk.

 

Meld je aan als pilotproject!

Meld je aan als pilotproject!

Platform31 zoekt tien initiatieven van groepen bewoners die een wooncoöperatie willen oprichten. Zij kunnen rekenen op ondersteuning, onderlinge kennisuitwisseling én een procesbegeleider. Is jouw initiatief kansrijk? Vermoed je dat jouw initiatief eind 2021 (bijna) gerealiseerd kan zijn? Meld je dan nu aan!

Verslag van oprichtingsbijeenkomst nu in Cooplink Wiki

Verslag van oprichtingsbijeenkomst nu in Cooplink Wiki

Een verslag van de oprichtingsbijeenkomst van Cooplink op zaterdag 30 november staat nu in de Cooplink Wiki.

In januari komen de mensen die in het bestuur willen bijeen met team Cooplink om een planning te maken voor de notariele oprichting van Cooplink en het werkplan voor 2020.

We gaan van start!

We gaan van start!

De vereniging Cooplink wordt een feit. Afgelopen zaterdag hebben de deelnemers van Cooplink de statuten goedgekeurd en het besluit tot oprichting van de vereniging Cooplink genomen.

 

Daarmee gaat op korte termijn Cooplink van start als vereniging en kennisnetwerk van en door wooncoöperaties. Cooplink is dé plek waar wooncoöperaties mede-wooncoöperaties (in oprichting) kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Statuten

Zaterdag werden de statuten en het langetermijnplan voor Cooplink besproken. Met enkele kleine wijzigingen werden de statuten door alle aanwezigen gedragen. Een van de wijzigingen was dat niet alleen rechtspersonen, maar ook wooncoöperatie-initiatieven die nog geen rechtspersoon zijn, (aspirant-)lid kunnen worden.

Draagvlakmeting

Aan de orde kwam ook een enquête die Cooplink heeft laten uitvoeren door het Woonbond Kennis en Adviescentrum en Sandra Labree. De enquête diende om te achterhalen of er voldoende draagvlak is onder wooncoöperaties (in oprichting) voor een landelijke vereniging die onder andere hun belangen behartigt. En of zij geïnteresseerd zouden zijn om lid te worden. Beide vragen werden met een overtuigend ja beantwoord.

Onderwerpen die leven

Sandra Labree zette uiteen welke thema’s het meest aan de orde kwamen in de gesprekken die zij heeft gevoerd met de wooncoöperatie-initiatieven. Financieringsmogelijkheden en de regelgeving die daarmee samenhangt, is nog onverminderd een vraagstuk dat veel coöperaties bezighoudt.

Belangenbehartiging

Ook aan lokale en landelijke belangenbehartiging hebben wooncoöperaties in oprichting behoefte. Zij zoeken kennis om de juiste organisatie- en besluitvormingsmodellen te kiezen en willen weten hoe zij (bewoners)leden kunnen binden aan hun initiatief.

Verduurzaming

Tot slot is verduurzaming voor veel initiatieven een belangrijk onderwerp. Hoe pak je de verduurzaming van een pand aan, hoe financier je het? Het zou volgens Labree een prima onderwerp zijn voor een van de themabijeenkomsten die Cooplink gaat organiseren.

Bestuur

Tijdens de bijeenkomst in Puur in Utrecht meldden drie wooncoöperaties zich al aan als lid. Cooplink krijgt een bestuur dat bij voorkeur bestaat uit vertegenwoordigers van de leden. Er komt ook een raad van advies dat als een ‘orgaan van reflectie’ moet gaan dienen en waarin de ‘oprichtende ouders’ deel kunnen nemen.

Cooplink was een initiatief van de Woonbond, Woningbouwvereniging Gelderland en Stichting !Woon en later heeft de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen zich bij het initiatief aangesloten. De vereniging gaat nu zelfstandig en onafhankelijk van deze oprichters functioneren, al blijven deze de komende tijd nog nauw betrokken om een nieuw verenigingsbestuur op gang te helpen.

Verslag volgt in de Wiki

Op korte termijn volgt een verslag van de oprichtingsbijeenkomst in de Wiki van Cooplink.