Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

Circulaire renovatie wooncoöperatie Overhoop van start!

Circulaire renovatie wooncoöperatie Overhoop van start!

Goed nieuws uit Utrecht. Met zevenmijlslaarzen stapt wooncoöperatie Overhoop vooruit na jaren van onderhandeling en voorbereiding. De aankoop van ‘hun winkelblok’ en de financiering en vergunningen zijn rond. Daarmee kan de circulaire renovatie per 20 juli dan echt van start. Vorige week demonteerden de bewoners een hardhouten fietsenhok op Schiphol, het hout is bestemd voor de gevel. Ook hebben ze toiletpotten van de sloophamer gered en radiatoren en muren uit de Hogeschool van Rotterdam geoogst.

 

Opeens kan het snel gaan. Overhoop tekende in februari het koopcontract met Woningcorporatie Mitros. De gemeente besloot begin juni om de tien bewoners een ton te lenen voor de aankoop en renovatie van het winkelblok met bovenwoningen waar zij al sinds 2008 wonen. Een week later liet de Autoriteit Woningcorporaties weten akkoord te gaan met de koop. Een mijlpaal, want Overhoop is daarmee de tweede wooncoöperatie van Nederland die sociale huurwoningen mag overnemen. Een dag later lag de bouwvergunning in de bus en kort daarop tekende ook de bank voor de financiering. De koop is definitief. Overhoop kan overhoop.

Wooncoöperaties, dé oplossing voor betaalbare huurwoningen

Wooncoöperaties, dé oplossing voor betaalbare huurwoningen

Gemeenten staan voor forse uitdagingen om het tekort aan betaalbare huurwoningen op te lossen. Gerben Kamphorst schreef een whitepaper voor gemeenten en provincies. Daarin beschrijft hij hoe wooncoöperaties bij kunnen dragen aan de oplossing. Hoe je kunt versnellen door te ontzorgen en risico’s te verkleinen.

 

De oplossingsrichting ligt in het combineren van zakelijke wereld van vastgoedbeleggers en wereld van betrokken inwoners en wooncoöperaties. “Koester inwonersinitiatieven,” schrijft Kamphorst, “Het zijn de mensen die het cement van een gemeenschap vormen. Bij bouwprojecten heb je niet genoeg aan alleen maatschappelijk cement.”

 

Het whitepaper is bedoeld om samen tot actie over te gaan. Om gemeenten en provincies te inspireren hoe het wél kan. “Papier is geduldig maar betrokken inwoners zoekend naar betaalbare huisvesting kunnen niet langer wachten.”

 

Download hier gratis de whitepaper “Wooncoöperaties, van vreemde eend in de bijt naar blijvende oplossing voor betaalbare huurwoningen.”

Financiering wooninitiatieven als businesscase

Financiering wooninitiatieven als businesscase

Wooninitiatieven zijn in opkomst. Veel mensen zijn zelf aan de slag om hun woondroom te realiseren, maar de financiering van wooninitiatieven – en de weg ernaartoe – roept talloze vragen op. Om antwoord te krijgen op die vragen, is Platform31 een koplopergroep gestart van ervaren burgerinitiatieven en corporaties. Het doel is drie voorbeeld businesscases te ontwikkelen voor toekomstige initiatiefnemers.

 

Jasper Klapwijk, adviseur vastgoedfinanciering, ontwikkelt de businesscases: “Met de koplopers werken we aan businesscases die financiers inzichtelijk maken welke waarde het initiatief heeft. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk.” Platform31 publiceerde op 1 juli een interview met hem over de bottlenecks en de kansen in de financiering van wooninitiatieven.

 

Het interview “De kern van financiering van wooninitiatieven is een goede businesscase” lees je hier.
Dit interview maakt deel uit van Platform31’s project ‘Woonvarianten voor senioren’.

Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen over wooncoöperaties

Minister Ollongren beantwoordt Kamervragen over wooncoöperaties

De Minister van BZK, mevrouw Ollongren, beantwoordde op 6 juli de Kamervragen over wooncoöperaties. Kamerlid Henk Nijboer wijst met zijn vragen op de toegevoegde waarde van wooncoöperaties voor de woningmarkt. “Wooncoöperaties kunnen een rol spelen bij het aanbieden van betaalbare woningen voor lagere- en middeninkomens”, beaamt de minister. Om die reden heeft zij een aantal initiatieven ontplooid om de ontwikkeling van wooncoöperaties te stimuleren.

 

Het ‘actieprogramma wooncoöperaties’ omvat onder meer:
– verlenging van het experiment verkoopregels wooncoöperaties;
– ondersteuning van beheercoöperaties (handreiking wooncorporaties);
– bijdrage aan kennis- en productontwikkeling (Cooplink);
– professionele begeleiding pilots (Platform31);
– onderzoek naar financiering.

 

Na de zomer, als het onderzoek naar financiering is afgerond en de eerste ervaringen met de pilots zijn opgedaan, informeert de minister de Kamer opnieuw over de stand van zaken.

 

Download de brief van minister Ollongren: ‘Beantwoording Kamervragen over wooncoöperaties’

Goed nieuws voor wooncoöperaties in Groningen

Goed nieuws voor wooncoöperaties in Groningen


Op 24 juni stelde de gemeenteraad van Groningen de gemeentelijke woonvisie vast.
Die woonvisie stelt dat eigenaarschap en zeggenschap zwaarwegende thema’s zijn. Ook verbondenheid van bewoners met hun leefomgeving is belangrijk. In lijn daarmee ondersteunt de woonvisie nieuwe vormen van projectontwikkeling én de vorming van wooncoöperaties. “Deze alternatieve vormen van ontwikkeling kunnen zorgen voor een duurzame toevoeging van betaalbare woningen en een grotere diversiteit in woningtypologie. Bewoners veranderen zo van consument tot producent van hun woning en woonomgeving.”

 

Groningen stelt een gemeentelijk woonregister in waarin bewoners/groepen hun initiatief kunnen inschrijven. Ook heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee Groningen kan rekenen op een informatiecampagne over coöperatieve woonvormen én een centraal aanspreekpunt binnen de gemeente waar geïnteresseerden, wooncoöperaties, CPO’s en het ambtelijk apparaat terecht kunnen voor expertise en ondersteuning.

Pilot wooncoöperaties van start!

Pilot wooncoöperaties van start!

Het pilotprogramma wooncoöperaties van Platform31 gaat van start! Platform31 heeft tien initiatieven geselecteerd van groepen bewoners die een wooncoöperatie willen oprichten. Zij kunnen rekenen op actieve ondersteuning, onderlinge kennisuitwisseling én een procesbegeleider.  Lees hier om welke initiatieven het gaat.

Burgerinitiatieven ontbreken in NOVI (Nationale Omgevingsvisie)

Burgerinitiatieven ontbreken in NOVI (Nationale Omgevingsvisie)

Op 23 april j.l. stuurde Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken, een brief aan de Tweede Kamer. In de brief vertelt zij meer over ‘Regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)’.

 

Een kopgroep van burgerinitiatieven in de woningmarkt, waaronder Cooplink, heeft naar aanleiding daarvan op 17 mei een brief ingediend bij de Tweede Kamer. De ondertekenaars van die brief wijzen op het ontbreken van ‘burgerinitiatieven in de woningbouw’ in de ontwerp-NOVI. Ze vragen om burgerinitiatieven een cruciaal onderdeel te laten zijn van de Regionale Investeringsagenda’s en wijzen op de maatschappelijke en economische meerwaarde ervan. Bovendien vragen de ondertekenaars om de inzet van de Tweede Kamer om deze kopgroep aan de belangrijke regionale tafels te krijgen.

 

De Tweede Kamer heeft alle opmerkingen over de ontwerp-NOVI op schrift verzameld. Zo stellen D66, Groenlinks, ChristenUnie, SP en de CDA kritische vragen aan de minister over de positie van wooncoöperaties in de NOVI. Een verslag van alle verzamelde vragen en opmerkingen is op 20 mei ingebracht als kamerstuk.

2e Kamer stelt vragen over positie wooncoöperaties

2e Kamer stelt vragen over positie wooncoöperaties

Op 30 april stelde Henk Nijboer (lid van de Tweede Kamer namens de PvdA) schriftelijk vragen over de positie van wooncoöperaties in Nederland. Kajsa Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal zijn vragen beantwoorden. Zij heeft daarvoor meer tijd nodig dan de gestelde drie weken, schreef zij op 18 mei aan de Kamer. De Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk. We houden je op de hoogte.

Cooplink bestaat formeel!

Cooplink bestaat formeel!

Het is een feit: de Vereniging Cooplink bestaat officieel. Het bestuur heeft de statuten digitaal ondertekend en die statuten zijn vervolgens op dinsdag 2 juni bekrachtigd door de notaris. Cooplink is meteen ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en zo is de oprichting van Cooplink rond. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Hoe we dat doen, daar vertellen we later meer over.

Amsterdam steunt wooncoöperaties met fonds van 50 mln

Amsterdam steunt wooncoöperaties met fonds van 50 mln

Amsterdam geeft huurders ruim baan om verenigd in een wooncoöperatie zélf hun huis te bouwen en beheren. Daarvoor geeft ze nieuwbouwkavels vrij en is er een leenfonds van 50 miljoen euro.

 

De gemeente Amsterdam heeft in het Actieplan Wooncoöperaties de ambitie opgenomen om in twee jaar 15 initiatieven te starten en in 2025 7.000 woningen in wooncoöperaties ontwikkeld of gerealiseerd te hebben. Daarmee zet de gemeente fors in op een in Nederland relatief nog onbekende vorm van collectief wonen in zelforganisatie.

Lees hier het artikel: Huurder kan beter zelf bouwen en beheren