Founding fathers

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie in Amsterdam. Ook organisatie !Woon cursussen voor startende wooncoöperaties.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties. Zo heeft de Woonbond een Huurderslijn, waar leden telefonisch advies kunnen vragen, en tientallen brochures over de rechten van huurders.

De WBVG (Woningbouwvereniging Gelderland) zet zich in voor collectief wonen in zelfbeheer. Bewonerscollectieven vinden in de WBVG hun eigen woningbouwvereniging, die woningen tegen minimale kosten beheert.

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen wil de totstandkoming van woongemeenschappen bevorderen. Zo levert ze ook een bijdrage aan solidariteit, sociale rechtvaardigheid en bewust omgaan met mens en milieu.

Zorgen voor elkaar

Nederland zorgt voor elkaar is een landelijk netwerk van bewoners-initiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

MEE NL zet zich in voor een inclusieve samenleving. MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beperking en werkt samen met het bedrijfsleven en de overheid om participatie te bevorderen.

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

De coöperatieve beweging

VrijCoop zorgt ervoor dat vastgoed vrijgekocht wordt van de markt. Door verkoop onmogelijk te maken zorgen de initiatieven en VrijCoop gezamenlijk voor woonruimte die op de lange termijn betaalbaar blijft.

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen. Zij bundelen hun kracht, hun stem en delen kennis. Het LSA gaat voor sterke, leefbare buurten.

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van burgercollectieven die zich bezighouden met het organiseren van de vraag en/of het aanbod van ontmoeting, ondersteuning, zorg, welzijn en (verzorgd) wonen.

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) ondersteunt 4.000 bewonersorganisaties in het landelijk gebied. Deze organisaties nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van hun dorp en regio, door voorzieningen zelf te realiseren.

De Nationale Coöperatieve Raad (NCR) is coöperatief kenniscentrum, platform en belangenbehartiger. De NCR richt zich op de collectieve coöperatieve sector en op individuele coöperaties.

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers en ondernemers. Samen steken zij de handen uit de mouwen voor meer en sterkere lokale duurzame energieprojecten.

Stichting Lokale Fondsen Nederland (LFN) helpt initiatiefnemers hun eigen lokale fonds op te richten en ondersteunt het netwerk van bestaande lokale fondsen.

MAEX, de maatschappelijke beurs, maakt de activiteiten en impact van sociale initiatieven zichtbaar en meetbaar. Via hun tools krijgen initiatieven toegang tot kennis, kapitaal en klanten.

Community Land Trust is een ander model voor huisvesting, eigendom en zeggenschap. Voor buurtplatforms en initiatiefnemers op gebied van huisvesting biedt het CLT model kansen om tegelijkertijd te werken aan het verbeteren van de directe leefomgeving én aan betaalbare huisvesting.

Wonen voor ouderen

Knarrenhof is een landelijke stichting die zich richt op de leeftijdbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) stimuleert gemeenschappelijk wonen voor 50plussers. Ze delen kennis en behartigen de belangen van hun leden.

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) is zojuist opgericht. Ze richten zich op belangenbehartiging, kennisdeling en een gezamenlijke aanpak en inkoop.

Thuishuis realiseert kleine zelfstandige woonvormen voor alleenstaande ouderen die dreigen te vereenzamen.

WOONLINK helpt het verwezenlijken van zorgvraag en (woon)wens en bij de realisatie van kleinschalige wooninitiatieven.

KilimanjaroWonen ondersteunt unieke kleinschalige woonprojecten voor 50-plussers, die door de toekomstige bewoners zelf worden ontwikkeld.

Procesbegeleiding

Platform31 focust zich o.m. op een toekomstbestendige woningmarkt en werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting. Daartoe lanceert Platform31 ook pilotprojecten.

Vannimwegen is thuis in de wereld waar wonen centraal staat. Zo ondersteunt en begeleidt Vannimwegen partijen bij het ontwikkelen en uitvoeren van zelf- en medebeheer projecten.

Woonkr8 helpt collectieve woonvormen te realiseren in de regio Arnhem-Nijmegen. Het is een project van de WBVG en andere woningcorporaties in die regio.

BuwH staat voor Bouw uw Huurwoning. BuwH helpt initiatiefgroepen een routeplan op te stellen en de stappen te zetten die nodig zijn om hun droom te realiseren. Energieneutraal, circulair, duurzaam, demontabel én betaalbaar.

Bureau Viertel biedt procesbegeleiding aan om bewonersgroepen op weg te helpen. Denk aan advies en korte trainingen en workshops naar behoefte. De aanpak is praktisch en pragmatisch, met snel resultaat.

STUT Consult adviseert en begeleidt bij het opzetten van projecten in Gemeenschappelijk Eigendom.

Verduurzaming

GEN Nederland (Global Ecovillage Network) ondersteunt gemeenschappen die een bewuste, duurzame levensstijl nastreven. Ze delen kennis en ervaringen en bundelen krachten.

Strobouw Nederland is het centrale aanspreekpunt voor een ieder die geïnteresseerd is in strobouw.

Besluitvorming

De NCR Coöperatie Academie biedt cursussen voor bestuurders, toezichthouders en raadsleden van coöperaties. Kort, krachtig en in kleine groepen.

The Sociocracy Group helpt bij de invoering van de sociocratische methode (SKM). Je kunt bij hen terecht voor advies, cursussen en een krachtig netwerk.

Gevraagd-geboden

Omslag van het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven brengt mensen en woonprojecten bijeen.

Woongroep.net is de plek om woonruimte in woongemeenschappen te zoeken of aan te bieden.

Lifestyle Renting is een platform voor mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden om samen met anderen te wonen.