Gebruiksvoorwaarden

Welke regels gelden voor het gebruik van onze forums en waar kun je terecht als je een klacht hebt over een geplaatste mededeling?

Rechten en plichten van gebruikers

 1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van het Cooplink-forum en Vereniging Cooplink.
 2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op het Cooplink-forum, moet u zich registreren als deelnemer. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.
 3. Door uw gebruik van het Cooplink-forum, hetzij als geregistreerde deelnemer, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Cooplink heeft het recht deze voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen.
 4. U mag het Cooplink-forum alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Ook staat het forum open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op het forum geplaatste mededeling.
 5. Bijdragen van deelnemers worden niet voorafgaand aan plaatsing door de Cooplink gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die hem plaatste en deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de Cooplink.
 6. Lezers van het Cooplink-forum moeten voorzichtig zijn met het volgen van advies dat gegeven wordt in bijdragen van de deelnemers. Raadpleeg bij twijfel een deskundig en professioneel adviseur.

Hergebruik van bijdragen

 1. Door het gebruik van het Cooplink-forum geeft u Cooplink de onherroepelijke volmacht om uw bijdrage, zodra deze is geplaatst, zonder beperkingen of kosten aan te wenden voor bewerking, exploitatie en publicatie in onze uitgaven (websites, elektronische nieuwsbrieven, scholingsmateriaal, andere gedrukte en digitale media en andere media). U geeft Cooplink tevens toestemming om uw bijdrage aan anderen ter beschikking te stellen, in onbewerkte dan wel bewerkte vorm. Cooplink is niet verplicht bij publicatie van enige bijdrage de auteur of diens gebruikersnaam te noemen.
 2. Het is andere partijen dan Cooplink niet toegestaan bijdragen op het Cooplink-forum te kopiëren, te bewerken of te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks) zonder toestemming van de gebruiker of van Cooplink als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan Cooplink, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van Cooplink samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan het Cooplink-forum te publiceren (ook niet door middel van frame- en/of hyperlinks).

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

 1. Cooplink is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van uw activiteiten op het Cooplink-forum, noch in Nederland, noch daarbuiten.
 2. Cooplink sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van het Cooplink-forum dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum te gebruiken en/of te raadplegen.
 3. Het Cooplink-forum wordt beheerd door Vereniging Cooplink. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van het forum vallen onder het Nederlandse recht en zullen zo nodig ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
 4. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.
 5. Door gebruik van het Cooplink-forum aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Cooplink in geval Cooplink (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Cooplink dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

 1. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot het Cooplink-forum krijgt een gebruiker die zich registreert van Cooplink per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage op de forums is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingetoetst.
 2. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert Cooplink dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Cooplink is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 3. Als u het vermoeden heeft dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u Cooplink daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen (per mail: info@cooplink.nl). Cooplink zal de lijst met wachtwoorden dan aanpassen door verandering van het wachtwoord (op werkdagen normaal gesproken binnen 24 uur na de melding) en u zo spoedig mogelijk per e-mail een nieuw wachtwoord toezenden.

Gedragsregels

 1. Bijdragen aan het Cooplink-forum worden geplaatst zonder tussenkomst van Cooplink. Wel controleren wij regelmatig de bijdragen op naleving van deze voorwaarden door de gebruikers.
 2. Cooplink behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze voorwaarden en om deelnemers uit te sluiten van verder gebruik van het forum. Dat kan het geval zijn bij:
  • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
  • het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
  • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
  • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
  • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
  • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
  • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
  • het zich voordoen als een andere persoon.
  • het plaatsen van commerciële boodschappen.
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.
 3. Als een gebruiker herhaaldelijk een negatieve invloed heeft op een discussie, of voortzetting van deelname om welke reden dan ook niet bevorderlijk wordt geacht, dan kan Cooplink besluiten de toegang tot de community te ontzeggen.

Let bij het plaatsen van berichten op:

 1. De forumindeling; plaats je bericht bij het juiste onderwerp.
 2. Formuleer een duidelijke titel bij je bericht.
 3. Plaats je bericht maar op één plek binnen het forum.
 4. Wees zo volledig mogelijk, zodat moderators zo min mogelijk wedervragen hoeven te stellen om het probleem te achterhalen. Geef aan welke oplossingen voor je probleem je zelf al geprobeerd hebt.
 5. De lengte en opmaak van je reacties en berichten. Het moet leesbaar blijven voor de andere deelnemers.
 6. Het doel van dit forum; je bent met andere gebruikers in gesprek. Het plaatsen van monologen/blogachtige reacties/discussies is dus niet toegestaan.

Omgang met moderators

 1. Het is niet toegestaan jezelf voor te doen als moderator of berichten te plaatsen die doen lijken dat je betrokken bent bij de organisatie.
 2. Wees respectvol richting moderators en de communitymanager.
 3. Volg altijd de aanwijzingen van moderators en de communitymanager op.

Auteursrecht en het noemen van handelsmerken

 1. Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) op het Cooplink-forum is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, u niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.
 2. Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van het Cooplink-forum, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Persoonlijke gegevens

 1. U verstrekt persoonlijke gegevens aan Cooplink wanneer u zich registreert als deelnemer aan het Cooplink-forum, wanneer u bijdragen plaatst en wanneer u ons e-mailt. Wij verzamelen deze gegevens om u in staat te stellen het forum te gebruiken, om het forum beheren en te optimaliseren, om u uw wachtwoord toe te sturen en om eventueel met u in contact te komen over uw bijdrage.
 2. Uw persoonlijke gegevens kunnen wij tevens gebruiken om u op de hoogte te brengen of te houden van andere activiteiten, producten en diensten van Cooplink, waaronder begrepen de toezending van onze e-nieuwsbrief. Indien u geen prijs stelt op deze informatie of op toezending van onze e-nieuwsbrief, kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@cooplink.nl (zie verder de Privacyverklaring op onze website).
 3. Cooplink zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen van derden, behoudens indien en voor zover Cooplink daartoe ingevolge de wet dan wel een rechterlijk vonnis toe is of wordt verplicht.

Klachten

 1. Als u op het Cooplink-forum een bijdrage tegenkomt die naar uw mening uw rechten van intellectueel eigendom of anderszins aantast of die in strijd is met de voorwaarden zoals hierboven beschreven, maak ons daar dan onmiddellijk op attent. Wij onderzoeken alle klachten en kunnen de naar ons oordeel passende maatregelen nemen, zoals verwijdering van de bewuste bijdrage, verwijdering van alle bijdragen van de verantwoordelijke gebruiker of uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker van verdere deelname aan het forum.
 2. U kunt uw klacht kenbaar maken aan Cooplink via info@cooplinkl.nl. Uw klacht wordt in eerste instantie behandeld door het projectbureau van Cooplink. Mocht u zich niet kunnen vinden in de beslissing van het projectbureau, dan kunt u dit per e-mail kenbaar maken bij het bestuur van Cooplink: bestuur@cooplink.nl.
 3. Zowel bij uw klacht als bij uw eventuele beroep bij het bestuur dient u, liefst onderbouwd, aan te geven welke bijdrage op het Cooplink-forum uw klacht betreft (liefst met kopie en met vermelding van het webadres of URL uit de adresbalk van uw browserprogramma) en welk wettelijk recht dan wel welk van deze gebruiksvoorwaarden naar uw mening door de bijdrage op het forum geschonden wordt. Vergeet verder niet uw contactgegevens te vermelden.