Subsidies

Help jij ons dit artikel te verbeteren? Mail ons je vragen en aanvullingen of reageer onderaan dit artikel! 

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en ook fondsen stimuleren de ontwikkeling en de verduurzaming van wooncoöperaties met leningen, subsidies en pilotprogramma’s. Op deze pagina vertellen we je op welke deuren je zoal kunt aankloppen. Hebben we een regeling gemist? Laat het ons weten.

1. Stimuleringsregelingen en subsidies

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ)
Kleinschalige innovatieve woonvormen voor 55-plussers kunnen op steun van de staat rekenen. SWZ helpt bij de financiering van die initiatieven die wonen, ondersteuning en eventueel zorg combineren. Voor de initiatieffase is een subsidie beschikbaar van maximaal € 20.000 per plan. Voor de planontwikkelfase is een lening mogelijk tot € 200.000. Als je het plan realiseert en vervolgens verhuurt/verkoopt  wil de staat zich borg stellen voor maximaal 15% van de stichtings- en/of verwervingskosten in deze fase. Meer informatie.

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte in Ouderenhuisvesting (SOO)
De Rijksoverheid biedt een subsidie voor de bouw van een ontmoetingsruimte in woonvormen voor ouderen. Dat doet de Rijksoverheid omdat ze geclusterd wonen voor ouderen mogelijk wil maken. Meer informatie.

Subsidie Anders Werken aan wonen
Tot 28 maart 2022 kunnen coalities van wooninitiatieven, ontwerpers, woningcorporaties, gemeenten, enz. een beroep doen op een subsidie van € 30.000 voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de woonopgave in Nederland. Voor een vervolgfase is nog eens maximaal € 40.000 beschikbaar. Meer informatie.

Nederlands Restauratiefonds
Het Restauratiefonds verstrekt leningen voor het restaureren, herbestemmen en verduurzamen van monumenten aan de eigenaren van die monumenten. Net als de bank financieren ze tot circa 70% van de marktwaarde van het pand (na verbouwing). Ze hanteren bovendien een aantrekkelijke rente.

Leenfonds voor wooncoöperaties Amsterdam
Amsterdamse wooncoöperaties kunnen een beroep doen op het Leenfonds voor wooncoöperaties van Gemeente Amsterdam.
De stimuleringslening bedraagt maximaal € 50.000 en bestaat uit twee delen. Het eerste deel is voor de planontwikkeling (maximaal € 15.000). Het tweede deel is voor de realisatiefase (maximaal € 50.000 minus het leenbedrag uit de planfase). Dit deel is bedoeld om het financieringsgat te dichten dat overblijft nadat de bank de hypotheek heeft verstrekt aan de wooncoöperatie en de leden eigen geld hebben ingebracht. Meer informatie.

Subsidie Duurzame Zelfbouw Amsterdam
Wooncoöperaties kunnen een subsidie aanvragen voor het realiseren van een of meer duurzame nieuwbouwwoningen in Amsterdam. Meer informatie.

Duurzaamheidsfonds Amsterdam
Wooncoöperaties in Amsterdam kunnen een voordelige lening aanvragen voor de verduurzaming van hun project. Denk aan het plaatsen van zonnepanelen op daken, het installeren van warmte-koude opslag of gebouwen verduurzamen door energiebesparing. De leningen worden verstrekt tegen 1,6 % rente en een maximale looptijd van 20 jaar. Meer informatie.

Subsidie Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland
Noord-Holland kent een duurzaamheidssubsidie toe aan wooncoöperaties, als hun activiteiten leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. Je kunt denken aan kosten voor zaalhuur, inhuur van deskundigen, apparatuur of trainingen.
Vergoed wordt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000. Meer informatie.

Stadmakersfonds Utrecht
Het Stadmakersfonds ondersteunt duurzame projecten van creatieve initiatiefnemers, die zich inzetten voor een meer gelijkwaardige, leefbare en gelukkige buurt, en die maar moeizaam een financiering kunnen krijgen. Het fonds focust zich nu nog op projecten in de provincie Utrecht, dankzij financiering vanuit Provincie Utrecht, maar hoopt ook andere provincies te betrekken. Meer informatie.

Subsidie Provincie Brabant
Brabant stimuleert nieuwe woonvormen en heeft het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw in het leven geroepen. Dit programma stelt subsidies ter beschikking voor initiatieffase, ontwikkelfase en realisatiefase. Meer informatie.
Brabant kent een subsidie Collectieve woonvormen. Meer informatie

Subsidie Provincie Gelderland
Gelderland kent een subsidie voor de haalbaarheidsfase van maximaal € 17.500 per project om voorbereidingskosten te dekken, denk aan het opstellen van een  projectplan en het inschakelen van een procesbegeleider. Daarnaast bieden ze in de ontwikkelfase nog een renteloze lening van maximaal € 200.000 per project aan met een looptijd van maximaal 2 jaar voor onder meer ontwerp en procesbegeleiding. Meer informatie.

Subsidie Provincie Drenthe
Drenthe kent een subsidieregeling voor collectieve wooninitiatieven. Zij kunnen een startsubsidie aanvragen van maximaal € 5.000 (tot 1 november 2023). Daarnaast kunnen zij in de ontwikkelfase van het initiatief een renteloze lening aanvragen van maximaal € 50.000 (€ 2.500 per woning). Hiervan kunnen bijvoorbeeld de kosten van een architect of het opstellen van een programma van eisen worden betaald. Meer informatie.

Subsidie Provincie Limburg
Provincie Limburg stelt subsidies beschikbaar voor wooninitiatieven. Voor de planvormingsfase bedraagt het subsidiebedrag maximaal 50% van de kosten, met een maximum van € 10.000 per project en per aanvrager. Voor de realisatiefase bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 12.500 per woning en maximaal € 200.000  per project en per aanvrager. Meer informatie.

Subsidie Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland kent een Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven. Initiatiefnemers kunnen € 15.000 aanvragen voor de inhuur van een professioneel begeleider bij het opstellen van een projectplan, waarin de haalbaarheid van het project wordt onderzocht. Meer informatie.

Subsidies Provincie Overijssel
Provincie Overijssel biedt een aantal subsidieregelingen:

  • Zo is er de Subsidie Stimuleren wooninitiatieven voor het realiseren van wooneenheden in leegstaand vastgoed of op braakliggende terreinen. De bijdrage is maximaal 100% van de kosten met een maximum van € 100.000 per aanvraag. Meer informatie.
  • De Subsidie Impuls circulair bouwen ondersteunt onder meer het uitvoeren van innovatieve voorbeeldprojecten in circulair bouwen. De bijdrage is maximaal 100% van de kosten met een maximum van € 10.000 per woning en € 100.000 per aanvraag. Meer informatie.
  • De Subsidie Zelfstandig leven en gezond bewegen ondersteunt verkenningen (bijv. haalbaarheidsonderzoeken) en projecten (zelfstandig leven). De bijdrage voor een verkenning is maximaal 90% van de kosten met een maximum van € 15.000 per aanvraag. De bijdrage voor de uitvoering van een project is maximaal 75% van de kosten met een maximum van € 75.000 per aanvraag. Meer informatie.
  • De Subsidie Leefbaar platteland 2.0 ondersteunt plannen van initiatieven, die de leefbaarheid van het platteland versterken. De bijdrage is 100% van de kosten met een maximum van € 100.000 per aanvraag. Meer informatie.

2. Overige duurzaamheidssubsidies

Leningen voor verduurzaming

3. Andersoortige ondersteuning

Pilotprogramma Platform31
Platform31 heeft een pilotprogramma gelanceerd voor kansrijke initiatieven. het programma loopt tot eind 2022. Je krijgt ondersteuning van Platform31 én van een externe procesbegeleider. Meer informatie.

Een bericht schrijven

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.