Nieuwsupdates

Schrijf je in met je mailadres en ontvang ons nieuws direct in je mailbox:

Woongroependag 2018

Woongroependag 2018

De Woongroependag van 2018 is op zaterdag 15 september bij CW Lismortel in Eindhoven

Het thema van de Woongroependag 2018 is ‘Verwachtingen’.

Wat hoop jij te vinden in je huidige of toekomstige woongemeenschap? Wat verwacht je van de onderlinge relaties?

Ga op deze dag, samen met anderen na of je huidige woongemeenschap je geeft wat je echt wilt. Misschien is er een ‘match’, misschien is die er ten dele of wellicht helemaal niet. In dat laatste geval ligt een nieuwe woongemeenschap zoeken wellicht voor de hand. Maar misschien willen de (meeste) anderen binnen je woongemeenschap het ook anders dan het nu gaat: hoe bereik je dat andere dan, samen. Durven we het met elkaar anders te doen?

Steekwoorden

 • lief en leed delen
 • buren, familie, vrienden of collega’s
 • persoonlijke ontwikkeling
 • elkaar meetrekken of vrijblijvend
 • doelen nastreven, projecten aanpakken
 • voorbeeld zijn

Voor tijden, programma en opgave zie www.woongroependag.nl

Toekomstwerkgroep Cooplink aan de slag

Toekomstwerkgroep Cooplink aan de slag

De Cooplink netwerkbijeenkomst van zaterdag 16 juni heeft geresulteerd in een werkgroep van Cooplinkdeelnemers die mee gaan denken over de toekomstige organisatiestructuur van Cooplink. Die werkgroep gaat dinsdag 17 juli van start. Cooplinkdeelnemers die aan willen schuiven, zijn welkom.

Tijdens de netwerkbijeenkomst vertelden vier initiatieven van wooncoöperaties die nieuwbouw willen realiseren hoe zij dat doen en wat hun uitdagingen zijn. Cooplink schetste wat dit kabinet wil met de wooncoöperatie, wie daar in het veld aan meedoen en wat de recente inzet is geweest van Cooplink.

De rest van de middag stond ter discussie hoe de toekomst van Cooplink er uit moet gaan zien. Wat verwachten de deelnemers van Cooplink? Welke taken zou Cooplink in de nabije toekomst moeten hebben? En welke organisatievorm past daar bij?

Uit de discussie volgden onder andere dat een toekomstig Cooplink een netwerkfunctie heeft, aan deskundigheidsbevordering doet en een belangenbehartigende rol kan spelen. Er is ook behoefte aan ondersteuning of begeleiding van (individuele) initiatieven.

Welkom in Utrecht

Een aantal Cooplinkdeelnemers gaf aan mee te willen denken over de organisatiestructuur van Cooplink. Zij gaan daar de komende maanden mee aan de slag, samen met de kerngroep die tot nu toe Cooplink gerund heeft. Deze ‘toekomstwerkgroep’ komt maandag 17 juli om 14:30 voor het eerst bijeen in Utrecht. Neem je deel aan Cooplink en wil je meedenken ? Stuur ons dan een mailtje via de contactpagina.

Cooplink is vooralsnog een netwerkorganisatie opgezet door de Woonbond, !Woon en de WBVG om initiatieven de gelegenheid te geven zich te verbinden en om een organisatie te worden van, voor en door initiatieven van wooncoöperaties. Van begin af aan is de bedoeling geweest om van Cooplink een zelfstandige organisatie te maken die los staat van de genoemde organisaties. Zij hebben afgesproken dat zij Cooplink t/m 2018 faciliteren. Ook de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) steunt het initiatief.

Lees het hele verslag van de Cooplink netwerkbijeenkomst op zaterdag 16 juni 2018 hier.

Vier maatregelen voor de wooncoöperatie

Vier maatregelen voor de wooncoöperatie

In een brief aan de Tweede Kamer zette minister Ollongren (BZK) afgelopen woensdag 4 juli haar plannen uiteen om de oprichting van wooncoöperaties te stimuleren. Zij vindt dat wooncoöperaties van belang zijn voor de volkshuisvesting en wil dat er meer massa gemaakt gaat worden. Ollongren kondigt aan vier maatregelen verder uit te gaan werken.

Experiment verkoopregels

Zij gaat het experiment met de verkoopregels voor woningcorporaties verlengen. Woningcorporaties (toegelaten instellingen) mogen daardoor tot 50% korting geven op de verkoopprijs (marktwaarde) van vastgoed en grond als zij aan een wooncoöperatie verkopen.

Financieringsregeling

Ten tweede gaat Ollongren een financieringsregeling uitwerken die bijdraagt aan het wegnemen van de onduidelijkheden en onzekerheden rondom het financieren van wooncoöperaties. Voor deze regeling heeft het kabinet met de Voorjaarsnota €2,5 mln. beschikbaar gemaakt. In de verkenning wordt zowel naar individuele koop als collectieve koop gekeken. Ook collectieve borging wordt onderzocht.

Begeleiding initiatieven en kennisdeling

Ollongren vindt het belangrijk “dat er nu meer begeleiding komt van concrete initiatieven.” Welke vorm dit moet krijgen ligt nog niet vast. “…de komende periode wil ik met Cooplink verkennen of zij een rol kunnen blijven spelen bij de invulling van de kennisontwikkeling en -deling rondom wooncoöperaties.[…] Aanvullend hierop wil ik onderzoeken hoe het expertteam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rol kan spelen om voor een korte duur te bemiddelen tussen gemeenten, corporatie en wooncoöperatie-initiatieven. Het zou dan onderdeel kunnen uitmaken van het reeds bestaande expertteam dat dient om de woningbouw te versnellen.”

Beheercoöperaties stimuleren

Tot slot is Ollongren met Aedes in gesprek om een menukaart voor zelfbeheer op te stellen (de beheervariant). Zij wil een of meerdere standaardvormen van zelfbeheer opstellen om dit toegankelijker te maken voor huurders.

In het najaar informeert Ollongren de Kamer over de verdere uitwerking van deze voornemens. Zij laat weten dat ook gemeenten met het Rijk recent hebben afgesproken om wooncoöperaties te stimuleren, namelijk in het onlangs afgesloten Interbestuurlijk Programma (IBP).

Minister Ollongren maakt dus serieus werk van de wooncoöperatie: zij wil belemmeringen wegnemen, ondersteuning van bewonersinitiatieven en beheercoöperaties als alternatief voor kopen. In de brief doet de minister voorzichtige stappen voorwaarts. De ongelijke behandeling van huur, koop en de wooncoöperatie blijft wel bestaan. Maar er wordt een opening geboden om de woningmarkt te verrijken met dit mooie concept. Initiatieven doen er verstandig aan samen op te trekken om de mogelijkheden verder te vergroten!

Download de Kamerbrief over de oprichting van wooncoöperaties hier.

Minister Ollongren gaat initiatieven financieel ondersteunen

Minister Ollongren gaat initiatieven financieel ondersteunen

Op het congres De wooncoöperatie, die komt er wél! op 28 mei kondigde BZK-minister Ollongren een aantal regelingen aan die de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties moeten stimuleren. Zij gaat het experiment met de verkoopregels verlengen en onderzoeken hoe zij initiatieven financieel kan ondersteunen. Ook staat zij achter het idee van een landelijk expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties, ‘anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’.

In het regeerakkoord maakte deze regering al duidelijk zich te willen inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Tijdens het tweede landelijke congres dat Platform31 organiseerde samen met de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), maakte de minister bekend hoe zij dat wil gaan doen.

Experiment verkoopregels

In juni 2016, op het eerste landelijke congres over de wooncoöperatie, kondigde voormalig BZK-minister Blok aan de verkoopregels voor woningcorporaties te versoepelen zodat er meer mogelijkheden ontstaan voor initiatieven van wooncoöperaties.

Normaliter vallen wooncoöperaties onder het regime voor verkopen aan derden, zoals beleggers en particuliere verhuurders. Maar in het kader van het experiment kunnen bij de verkoop aan een wooncoöperatie de verkoopregels van natuurlijke personen voor eigen bewoning worden toegepast. Blok werkte dit experiment uit in een beleidsregel die geldt tot 1 januari 2019. Ollongren gaat het experiment nu verlengen voor ‘zo lang als nodig is om nog een aantal initiatieven succesvol van de grond te krijgen.’ Met als doel om het daarna ruimer te kunnen toepassen. De financiële ondersteuning voor initiatieven gaat zij uitwerken in een regeling. Nog onduidelijk is wanneer dat zal zijn.

Belang van een aanjaag/expertisecentrum

In hun visie op de toekomst benadrukten zowel Adri Duivesteijn als Maarten van Poelgeest (procesbegeleider actieteams wooncoöperatie) het belang van een expertise- of kenniscentrum voor wooncoöperaties. ‘Om de wooncoöperatie nu massa te geven is het noodzakelijk dat er een aanjaagcentrum komt, een flinke groep mensen die ermee bezig is dat wooncoöperaties gerealiseerd gaan worden’, zei Van Poelgeest. ‘Zorg dat initiatiefnemers in de praktijk beter geholpen worden.’ Van Poelgeest ziet zo’n centrum als de kern van een beweging die uiteindelijk zichzelf moet gaan financieren en ook als belangenbehartiger van wooncoöperaties kan optreden.

Duivesteijn verwees naar Berlijn en Zweden waar wooncoöperatie instituten zijn die allerlei standaardcontracten hebben ontwikkeld op het gebied van onder andere financiering en beheer. Op verzoek van de dagvoorzitter van het congres gaf minister Ollongren aan een landelijk expertise- of kenniscentrum een goed idee te vinden. ‘Anders moet iedereen het wiel zelf uitvinden’, zei zij.

We moeten af van focus op ‘marktconform’

Duivesteijns en Van Poelgeest’ tweede advies aan de rijksoverheid was dat de overname van bezit door wooncoöperaties mogelijk moet worden tegen een sociaal-maatschappelijk tarief. ‘Als wooncoöperaties bezit overnemen moeten we af van het idee dat dat op marktconforme wijze moet. Het Rijk moet woningcorporaties en gemeenten de zegen geven dat het voor een sociaal-maatschappelijke prijs mag’, zei Van Poelgeest. Met de verlenging van het experiment met de verkoopregels komt Ollongren hier deels aan tegemoet.

Feestelijke lancering van de Roggeveenstraat

Tineke Lupi van Platfom31 lanceerde tijdens het congres ook een nieuw (online) magazine over de laatste ontwikkelingen op het gebied van wooncoöperaties dat beschikbaar is via www.platform31.nl/magazinewooncooperatie.

Daarnaast was er nog een feestelijke lancering. De Autoriteit woningcorporaties ‘moet nog wel één stempeltje zetten op één formulier’ maar toch werd de Roggeveenstraat officieel gelanceerd als wooncoöperatie. Initiatiefnemers en bestuursleden Hanno van Mechelen, Jan van der Zwan en André van Soelen en de Haagse wethouder wonen Joris Wijsmuller werden gehuldigd en bedankt voor hun inspirerende voorbeeld. Op hun beurt dankten zij woningcorporatie Haag Wonen en Platform 31.

Hun gouden tips voor andere initiatiefnemers van wooncoöperaties: ‘Blijf er in geloven ook als je de neiging hebt het bijltje erbij neer te gooien. Gebruik je verbeelding’ (Jan). ‘Zie de andere partijen niet als tegenstanders want je hebt uiteindelijk geen tegengestelde belangen; iedereen wil een fijne stad’ (Hanno). ‘Toen Hanno tegen me zei “Dré, we gaan de straat kopen” dacht ik “Wat een lijpkees is dat”. Maar dingen zijn mogelijk. Als je daarin gelooft, ook met je buren, dan krijg je kracht’ (André). ‘Aan woningcorporaties heb ik de tip: wooncoöperaties zijn geen bedreiging maar een verrijking’ (Joris).

Platform31 maakt een verslag van de conferentie op 28 mei. Dat verslag komt in juni beschikbaar.

Foto: De moestuin van de Roggeveenstraat, waar alles begonnen is.
COOPLINK’s 3e Netwerkbijeenkomst

COOPLINK’s 3e Netwerkbijeenkomst

Zaterdag 16 juni 2018 12.00-17.00 uur

Atelier300c, Soesterweg 300c, 3812 BH Amersfoort

Gewaardeerde wooncoöperaties (i.o.),

Op 16 juni houdt Cooplink haar derde netwerkbijeenkomst in Amersfoort. De focus van het programma ligt op de toekomst van de wooncoöperatie en de toekomst van Cooplink zelf specifiek. We gaan dieper in op de plannen van Minister Ollongren met de wooncoöperatie en de kansen die dat voor Cooplink biedt. Daarnaast hebben we extra aandacht voor de wooncoöperatie in de nieuwbouw-variant.

Programma:

12.00-13.00               Presentatie Nieuwbouw initiatieven

13.00-13.45                Lunch

13.45-14.15                 Plannen minister Ollongren

14.15-15.45                 Toekomstplan Cooplink: Worden we een vereniging?

15.45-16.00                Pauze

16.00-16.30                Ontwikkelingen bij initiatieven (open podium)

16.30-17.30                 Sluiting en aansluitend een borreltje

Wij benadrukken dat dit een belangrijke bijeenkomst zal zijn voor de toekomst van Cooplink. Wij stellen voor te gaan werken aan een verenigingsstructuur voor Cooplink, zodat de initiatieven en wooncoöperaties zelf een organisatie kunnen vormen om kennis te delen en zichzelf te representeren. Dat kan alleen als daar voldoende steun voor is. Initiatieven die zich aangemeld hebben, krijgen van tevoren het conceptplan voor de toekomst van Cooplink toegestuurd. In principe is deze bijeenkomst voor initiatieven die zich op website van Cooplink hebben aangemeld, maar initiatieven die overwegen zich aan te sluiten zijn ook welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 9 juni 2018 en meld met hoeveel personen jullie komen. Graag tot dan!

Met vriendelijke groet, Bernard Smits, Clemens Mol, Peter Bakker, Bastiaan van Perlo

Aanmelden Cooplink bijeenkomst 16 juni 2018

De wooncoöperatie, die komt er wel!

De wooncoöperatie, die komt er wel!

Op 28 mei a.s. organiseert Platform 31 in den Haag het 2e landelijke congres rond de wooncoöperatie. Sinds de invoering van de wooncoöperatie in de Woningwet is er veel onderzocht, uitgewerkt en uitgeprobeerd, zowel van bovenaf als van onderop. Alle ontwikkelingen en mogelijkheden staan centraal op dit congres.

Dat de wooncoöperatie een serieus te nemen fenomeen is, blijkt wel uit het feit dat Minister Ollongren op dit congres haar plannen met de wooncoöperatie uit de doeken zal doen.

Ben je zelf actief betrokken bij een wooncoöperatie? Ben je geïnteresseerd in het starten van een wooncoöperatie? Draag je de wooncoöperatie een warm hart toe omdat de wooncoöperatie (eindelijk) de mogelijkheid biedt om zeggenschap in het wonen bij de bewoners te houden? Dan is dit congres zeker iets voor jou!

Ga naar de aanmeldpagina van Platform 31, lees er alles over het congres en meld je aan!Uiteraard is ook Cooplink van de partij op dit congres. Als platform van, voor en door wooncoöperaties is de rol van Cooplink in de komende jaren cruciaal voor het welslagen van wooncoöperatie. Dat zal ook op dit congres blijken. Kortom, het belooft een uitermate boeiende dag te worden! Lees hier meer over het congres….

 

 

Leestip: De Groene over wooncoöperaties

Leestip: De Groene over wooncoöperaties

In de Groene Amsterdammer van afgelopen verscheen een uitstekend artikel over de wooncoöperatie van Frank Mulder. Aan de hand van het initiatief in Roggeveenstraat in Den Haag werden de beweegredenen, de problemen en de oplossingen besproken rond het creëren van nieuwe wooncoöperaties.

Lees dit artikel via deze link: Artikel over wooncoöperaties in de Groene Amsterdammer

 

Divers initiatieven presenteren zich zelf

Divers initiatieven presenteren zich zelf

Tijdens de netwerkbijeenkomst op 30 september hebben meer dan 13 initiatieven een korte interview gegeven over hun initiatief. Op de YouTube-kanaal pagina van Cooplink zijn deze filmpjes nu te zien.

Cooplink Media (YouTube)

 

De films zijn allen kort (minder dan 3 minuten) en geven een beeld van het initiatief en de de initiatiefnemers. De filmpjes zijn individueel te bekijken en het is uiteraard mogelijk naar de filmpjes gezamenlijk naar individuele filmpjes links aan maken.

Veel kijkplezier!

 

De wooncoöperatie in het regeerakkoord

De wooncoöperatie in het regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord staat onder het tussenkopje ‘Koopwoningmarkt’ dat deze regering zich zal inspannen om de realisatie van wooncoöperaties beter mogelijk te gaan maken. Het opvallend dat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zich hiervoor uitspreken. De letterlijke tekst in het regeerakkoord is:

Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor twee ‘traditionele’ oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. In woningcoöperaties zijn mensen directer betrokken bij het beheer van hun woning en de leefomgeving. Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot.

Voor initiatieven die hier aan werken is dat goed nieuws. Veel initiatieven hebben zich aangesloten bij Cooplink, het kennisnetwerk van en voor wooncoöperaties. Voor alle initiatiefnemers van wooncoöperaties biedt deze expliciete aandacht in het regeerakkoord de kans om zichtbaar te maken waar zij belemmeringen ervaren. Bij het wegnemen van deze belemmeringen moet niet alleen naar de financiële obstakels worden gekeken, maar ook naar andere problemen. Initiatieven zullen ook zelf moeten laten zien waar de meerwaarde van wooncoöperaties in zit. Toegankelijkheid, leefbaarheid, zeggenschap en sociale cohesie staan daarbij voorop. Cooplink kan een wil bij dit proces een ondersteunende en samenbindende rol spelen.

Netwerkbijeenkomst Cooplink 30 september

Graag zien we jullie op 30 september in Utrecht op onze netwerkbijeenkomst. De focus van het programma ligt op de resultaten uit de werkgroep Financiën en het kennismaken met elkaar.

 

Programma:

 

 • Welkom en ontvangst vanaf 11:45 uur, start programma 12:00 uur
 • Viertal pitches over de ontwikkelingen rond financiering
 • Lunch en netwerken (biologisch, aanmelden verplicht, vrijwillige bijdrage)
 • Twee workshops:
  • Verdiepingsworkshop Financiën
  • Workshop Lokale verkiezingen en de Prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties
 • Forumgesprek: Met Jessica van Eijs (2de Kamerlid D66) en genodigde uit de corporatiesector (volgt nog, zie website)
 • Sluiting om 16.30 en aansluitend een borreltje

 

Laat, liefst z.s.m. maar uiterlijk op 27 september, weten met hoeveel personen jullie komen! Aanmelden!

Tijdens de bijeenkomst willen we ook korte Achterwerk-in-de-kast-achtige filmpjes maken met de aanwezige initiatiefnemers. We vragen iedereen om daar aan mee te doen. Het is leuk als je een foto of voorwerp meeneemt om je initiatief mee te illustreren.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden in In De Ruimte (IDR), Oudegracht 230 aan de werf, 3511 NT Utrecht. (Routebeschrijving)

 

Met vriendelijke groet,

Cooplink