Congres over woon(zorg)concepten

Als je ouderen langer zelfstandig wil laten wonen, zijn er nieuwe woon(zorg)concepten nodig. Een boeiend onderwerp dat stof van gesprek is tijdens het congres Thuis in de wijk. Dit congres vindt woensdag 13 maart plaats in Den Bosch en draagt de leus: ‘Van woonzorgvisie naar werk in uitvoering’.

Jarenlange planontwikkeling
Al jaren zijn allerlei partijen bezig met het ontwikkelen van visies en plannen om deze woonopgave vorm te geven. In de plannen van de overheid gaat het over 170.000 nultredenwoningen, plus 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen. Een grote opgave, die door nieuwbouw en aanpassing in de bestaande woningvoorraad vorm moet krijgen. Natuurlijk zijn ook de inrichting van de buurt en voorzieningen in de nabijheid van belang.

Versnellen van realisatie
Nu is het de hoogste tijd dat de realisatie van nieuwe woonvormen in de versnelling komt: ‘Van visie naar werk in uitvoering’. Daar richt het congres zich dan ook op en het gaat in op thema’s als:

  • Hoe krijgen initiatiefnemers de nieuwe woonvormen voor elkaar?
  • Hoe zijn (toekomstige) bewoners betrokken?
  • Hoe zit de financiering in elkaar?
  • Hoe zorg je voor een toekomstbestendige buurt?
  • Welke woon(zorg)concepten zijn herhaalbaar of opschaalbaar?

Van elkaar leren
Het congres brengt de succes- en faalfactoren in beeld, zodat partijen van elkaar kunnen leren, en is bedoeld voor diegenen die aan de slag zijn of willen met:

  • het realiseren van nieuwe woonzorgvormen en zorgzame buurten
  • het opschalen en versnellen van succesvolle oplossingen
  • het aanpakken van knelpunten.

Doe mee!
Er is veel te ontdekken. Het congres kent een plenair programma en daarnaast allerlei masterclassesprojectsessieswerksessiesronde tafels en excursies. Zo leidt onze eigen Bernard Smits (één van de grondleggers van Cooplink) een werksessie over wooncoöperaties én een projectsessie samen met Ecodorp Zuiderveld. En naast de LVGO is ook De Nieuwe Meent vertegenwoordigd met een sessie. Daar wil je bij zijn toch? Meld je snel aan!