Platform31 publiceert ‘De behoefte aan wooncoöperaties’

De belangstelling voor collectief wonen in Nederland neemt toe. Nergens staat echter geregistreerd hoe groot de behoefte is aan collectieve woonvormen. Dat heeft ook met de definitie te maken wat precies onder een collectieve woonvorm valt.

Is collectief wonen een marginaal verschijnsel, een noodgreep om aan een huis te komen en een niche voor een enkeling? Of gaat het om een substantiële behoefte in de samenleving? Nemen vraag en aanbod toe onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, uiteenlopend van wens tot zelfregie, zeggenschap en eigenaarschap, een manier om vereenzaming te voorkomen, omkijken naar elkaar, minder ruimtebeslag, keuzevrijheid, een gedeelde verantwoordelijkheid voor anderen en de wens om blijvend betaalbaar te kunnen wonen?

In deze publicatie verkent Platform31 wat het aanbod is aan collectieve woonvormen en wat de behoefte is.