Uitbreiding fonds wooncoöperaties in zicht

Wat zijn we blij dat een aantal Tweede Kamerleden werk maken van de wooncoöperatie. De leden Beckerman (SP), Boulakjar (D66), Grinwis (CU) en Nijboer (PvdA) hebben een amendement ingediend voor de komende begroting van Binnenlandse Zaken. Daarin wordt opgeroepen om meer geld vrij te maken voor de wooncoöperatie. Hiermee wordt direct gehoor gegeven aan de oproep die we deden tijdens het rondetafelgesprek van woensdag 11 oktober. Als de motie wordt aangenomen, kan het wooncoöperatiefonds worden aangevuld tot 40 miljoen én ziet de toekomst voor Cooplink er rooskleuriger uit.

De indieners van de motie stellen het volgende: ‘Het oprichten van wooncoöperaties is en blijft onder de huidige wet- en regelgeving complexe materie, die niet zonder gedegen kennis van de grond kan komen. Meerjarige ondersteuning van een kennisorganisatie, zoals Cooplink, is daarbij onontbeerlijk. Dit amendement voorziet daarom ook in een meerjarige financiering van de kennisorganisatie die wooncoöperaties met raad en daad bijstaat.’

Het is goed om te merken dat de kamerleden zich het lot van de wooncoöperatie aantrekken. Burgerinitiatieven verdienen het om serieus te worden genomen en het wordt tijd dat obstakels uit de weg worden geruimd. Onze stip aan de horizon komt met een wooncoöperatiefonds weer wat dichterbij, namelijk een wereld waarin collectief wonen heel gewoon is. Waarin íeder initiatief tot realisatie kan komen, omdat het toegang heeft tot kennis, ondersteund wordt door beleid en er passende financieringsvormen zijn.