Wooncoöperaties in advies van Rli aan overheid

Wooncoöperaties hebben een plek in het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan de overheid. Het advies draagt de titel ‘Onderdak bieden, sturen op prestaties van woningcorporaties‘.

De raad schetst allereerst dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om ’te voorzien in een bestendig en toereikend aanbod van betaalbare woningen van redelijke kwaliteit’ voor huishoudens met lagere inkomens. Deze grondwettelijke taak is niet eenvoudig, zegt de raad terecht, want de woningmarkt is grillig: vraag en aanbod zijn zelden met elkaar in evenwicht. Dat leidt geregeld tot maatschappelijk ongewenste situaties. Op dit moment zien we dat terug in torenhoge huur- en koopprijzen en lange wachtlijsten voor woningzoekenden.

Woningcorporaties dragen zorg voor het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen. Woningcorporaties zijn nuttig en nodig, stelt de raad, er is meer aandacht vereist van de overheid voor het presteren van woningcorporaties. Het is tijd voor een heroverweging van het rijksbeleid voor de volkshuisvesting, waarbij de rol van woningcorporaties bijzondere aandacht verdient. ‘Wij denken dat de rijksoverheid een meer richtinggevende, randvoorwaardenscheppende, stimulerende en sturende rol zou moeten vervullen,’ schrijft de raad. Op twee aanbevelingen uit dit advies zet Cooplink graag de schijnwerpers:

  1. Bevorder aanbod sociaal wonen door anderen dan woningcorporaties
    Zet in op een verbreding van het aanbod van sociaal wonen door andere partijen dan woningcorporaties, in het bijzonder non-profitorganisaties, zoals filantropische organisaties of wooncoöperaties. Ontwikkel hiervoor fiscale faciliteiten, zodat zij gemakkelijker vermogen aan kunnen trekken.
  1. Stuur op beschikbaarheid bouwlocaties en definieer predicaat ‘sociaal’ bij gronduitgifte
    Verplicht gemeenten om in hun omgevingsplannen de nationale doelstellingen voor sociale en betaalbare woningen te verwerken; dit kan door hierover een instructieregel op te nemen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Verplicht gemeenten verder om bij gronduitgifte eisen te stellen aan de realisatie van ‘sociale woningbouw’, zodat ontwikkelaars en investeerders een eenduidig kader en gelijk speelveld hebben.

We couldn’t agree more.